Louis Poulsen A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

Såvida inte annat avtalats skriftligen 

Louis Poulsen Sweden AB

Box 23013

104 35 Stockholm

(Nedan kallad LP)

Dessa villkor gäller för alla leveranser av beställningar som köparen gjort från LP, oavsett eventuella avvikande anmärkningar som gjorts av köparen i beställningen eller vid accepttillfället.

1. Anbud, order och accept

Samtliga erbjudanden från LP ska betraktas som en inbjudan för köparen att inkomma med anbud, inbjudan är därmed inte bindande för LP om inget annat specificerats.

Ett specificerat anbud från LP förfaller om köparen inte lämnat accept inom tre månader.

Köparens beställning blir bindande för LP först när LP utfärdat en skriftlig eller elektronisk orderbekräftelse till köparen.

2. LPs förpliktelser

LPs förpliktelser framgår av orderbekräftelsen och omfattar endast de specifika delarna, produkterna och tjänsterna. Specifikationer/uppgifter från broschyrer och annat offentligt material är endast bindande för LP förutsatt att dessa är en del av avtalet mellan LP och köparen.

3. Prissättning

I allmänhet baseras faktureringen på det pris som anges i orderbekräftelsen plus eventuella skatter (moms, tull etc.).

Det pris som anges i orderbekräftelsen är baserat på kostnaderna för material, löner, valutakurser och andel av skatter och avgifter vid beställningstidpunkten. I händelse av förändringar i de ovan nämnda prisfaktorerna, eller om nya avgifter förekommer, förbehåller sig LP rätten att justera priserna i orderbekräftelsen.

Avgiften för frakt motsvarar 4 % av beställningsvärdet, dock lägst 380 SEK exkl. moms vid beställningar understigande ett nettovärde om 15 000 SEK exkl. moms. Stolpar och tillbehör levereras EXW (fritt säljarens adress)

Om köparen ändrar beställningen, leveransen och/eller tjänsterna som levereras och detta medför ökade kostnader har LP rätt att höja det avtalade priset motsvarande de upplupna kostnaderna.

4. Betalningsvillkor

Betalning ska ske inom 8 dagar från leverans till så vida parterna inte skriftligt avtalat om annat i orderbekräftelsen/avtalet.

LP har även rätt att begära förskottsbetalning av köparen eller tillhandahållande av säkerhet innan leverans utförs i de fall LP finner detta relevant.

Om köparen inte uppfyller betalningsvillkoren har LP rätt att utta dröjsmålsränta för varje påbörjad månad samt debitera köparen för LPs tillkommande kostnader.

LP har utöver rätten att utta dröjsmålsränta och debitera köparen för tillkommande kostnader rätt att häva och/eller framflytta leveranstidpunkten, såväl på innevarande leverans som framtida leveranser till köparen.

Risken för varan övergår till köparen vid avtalad tid för leverans/hämtning. Köparen har därför att betala för varan även om leverans inte skett och detta beror på köparen.

5. Äganderättsförbehåll

Äganderätten till varan övergår först då betalning erlagts i sin helhet. Det åligger köparen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda LPs äganderätt till produkten. I övrigt gäller detta avtal I enlighet med tillämplig lagstiftning.

Äganderätten påverkas inte av riskövergången enligt punkt 4.

När varan är i köparens besittning har köparen ansvar för att varan hålls tydligt åtskild från andra produkter samt att den markeras som tillhörande LP fram till den tidpunkt då äganderätten övergår till köparen.

6. Leverans

Leverans av varan anses ske när varan finns tillgänglig för lastning till den transportör som köparen anlitat i enlighet med INCOTERMS 2010, jfr ExWork, FRITT FABRIK.

I de fall LP har att ordna transport på uppdrag av köparen tilläggs en avgift samt tilläggskostnader för frakt på priset i enlighet med punkt 3.

7. Tidpunkt för leverans

Leverans sker i enlighet med orderbekräftelsen. Om orderbekräftelsen inte innehåller ett datum och tid för leverans, sker leverans så snart som möjligt.

I följande fall kan LP kräva att leveranstidpunkten skjuts upp:

a)        Om köparen ändrar beställningen.

b)       Om det har uppstått förseningar i de leveranser eller den arbetskraft som tillhandahålls av köparen eller av tredje part anlitad av köparen.

c)        I händelse av force majeure (punkt 13).

Om köparen underlåter att ta emot eller ordna med transport av de beställda produkterna vid leveranstidpunkten, har LP rätt att förvara och försäkra de beställda produkterna på köparens bekostnad.

Om köparen, trots anmodan, underlåter att hämta eller ta emot varan har LP rätt att häva köpet samt kräva ersättning av köparen för eventuella förluster som uppkommit till följd av köparens underlåtenhet.

8. Försening

a) Standardiserade produkter:

I händelse av betydande försening av leverans överstigande 21 dagar samt att LP i enlighet med punkterna 7 och 13 inte har rätt att senarelägga leveransen, har köparen rätt att annullera ordern skriftligen om förseningen medför betydande nackdel för köparen.

Om förseningen endast påverkar en del av leveransen kan endast den berörda delen av leveransen annulleras.

Standardiserade produkter innebär produkter, inte reservdelar, som finns på den befintliga prislistan.

b) Icke-standardiserade produkter:

För alla andra produkter, inklusive reservdelar, kan avtalet endast hävas om förseningen innebär att köparens syfte med köpet väsentligen förfelats.

För både alternativ a) och b) gäller att om förseningen beror på LPs fel/underlåtande och köparen kan bevisa att förluster har åsamkats på grund av förseningen, har köparen rätt till ersättning. Ersättningen får inte överstiga 20 % av fakturans värde på leveransen.

Ersättningsanspråk ska göras skriftligen inom två veckor efter avtalad leveransdag. Om detta inte uppfylls förlorar köparen rätten till ersättning.

9. Fel

Reklamation – undersökningsplikt

LPs ansvar för fel upphör två år efter leveransen. LP ger under vissa omständigheter fem års garanti till slutanvändaren på belysningsarmaturer av varumärket Louis Poulsen. Garantivillkoren finns på LPs webbplats: LÄNK TILL WEBBPLATS

Köparen ska direkt efter mottagandet av produkten kontrollera om produkten är behäftad med fel.

Köparen ska omedelbart reklamera varan efter att köparen har identifierat felet eller borde ha identifierat felet.

Vid reklamation ska reklamationsblankett för ALEM 09 användas.

Undantag 

LP ansvarar inte för fel eller skador som orsakats av

1) delar som byts ut på grund av slitage inklusive utbytbara ljuskällor, startknappar, batterier etc.,

2) missfärgning, färgförändring och färgförlust orsakad av omständigheter som har en materialförändrande eller nedbrytande effekt, solljus, regn, påverkningar med saltinnehåll och liknande,

3) mindre kosmetiska defekter där felet inte märkbart påverkar produktens utseende när produkten används på avsett sätt,

4) oundviklig och/eller normal försämring av produktens prestanda och utseende (exempelvis där plastdelar missfärgas eller blir bräckliga som en del av den naturliga åldrandeprocessen) och även vanliga avvikelser när det gäller prestanda,

5) fel och brister som orsakas av bristande efterlevnad av gränsvärdena för temperatur och spänning,

6) mekanisk påverkan eller påfrestning som inte överensstämmer med produktens beskrivning och avsedda användning,

7) naturligt förekommande variationer i de material som används,

8) felaktig förvaring, installation och montering, obefintligt eller bristande underhåll eller köparens felaktiga hantering av produkten, inbegripet bearbetning,

9) fel och brister på elektroniska enheter som ligger inom den normalt godtagbara felfrekvensen (0,2 % per 1 000 timmars drift), såvida inte en annan felfrekvens finns med i produktspecifikationen eller

10) ljusminskning på LED-moduler/LED-produkter på upp till 0,4 %/1 000 belysningstimmar, såvida inte mindre ljusminskningsvärden finns med i produktspecifikationen,

11) färgförändring på ljuset från en LED-produkt. På grund av den tekniska utvecklingen och den normala minskningen av ljusstyrka när du använder LED-produkter, kan efterföljande leveranser av LED-moduler/LED-produkter ha ett ljusutsläpp som avviker från den ursprungliga LED-modulen/LED-produkten.

LP ansvarar inte för fel om köparen eller tredje part har gjort förändringar i produkten utan föregående skriftligt godkännande från LP.

LP ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av naturhändelser (inklusive blixtnedslag), strömförsörjningsförhållanden inklusive transienter, över- eller underspänning och ripple current-styrsystem som är ur funktion.

LP ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av kompatibilitetsproblem mellan produkten och installationsmiljön, exempelvis styrningssystemet eller strömförsörjningen.

Köparens ersättning vid reklamation

Vid ett berättigat fel i varan inom garantiperioden har LP rätt att välja mellan att avhjälpa felet eller leverera en motsvarande produkt.

Observera att det grund av den tekniska utvecklingen och den normala minskningen av ljusstyrka när LED-produkter används, kan en ny LED-produkt/LED-modul (som Louis Poulsen levererar i samband med reparation eller omleverans) ha ett ljusutsläpp som avviker från den ursprungliga LED-modulen/LED-produkten.

Om felet inte kan repareras utan orimliga kostnader samt om omleverans inte är möjlig, exempelvis på grund av att originalprodukten inte längre finns tillgänglig vid tidpunkten för reklamationen, kan LP välja att återbetala köpesumman eller byta ut produkten mot en likvärdig produkt som i mindre utsträckning avviker från originalprodukten när det gäller utseende och funktion.

LP ersätter inte kostnader för transport/frakt/leverans eller kostnader i samband med nedmontering eller återmontering av den gamla produkten, montering av den nya produkten eller liknande kostnader i samband med avhjälpande av felet.

Köparen har inte rätt att häva köpet eller kräva oproportionerligt stort prisavdrag.

Särskilt angående bristfällig rådgivning/projektering/dimensionering

LP är endast ansvarigt för sin egen rådgivning och projektering samt materialval i den utsträckning avtaletotvetydigt och skriftligen redogör för dimensioneringen.

Ansvarsbegränsning när det gäller värde

LPs ansvar i händelse av fel kan aldrig överstiga nypriset för produkten.

10. Produktansvar

LPs ansvar för levererade varor framgår av ALEM 09, dock med begränsningen att ansvarstiden kan vara kortare i enlighet med elektronikkomponenternas livslängd i enlighet med tillverkarens specifikationer. LPs ansvar är villkorat av att montageanvisningar har följts samt att produkten är monterad på en för produkten anpassad plats.

LP ansvarar inte för egendomsskada som orsakas av produkten efter leverans och medan den är i köparens besittning. LP ansvarar inte heller för skada på produkter som orsakats av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår.

I det fall ansvar gentemot en tredje part åläggs LP för sådana skador som beskrivs i första stycket, ansvarar köparen för att hålla LP skadeslös. Om en tredje part begär skadestånd från någon av parterna för sådana skador som avses i denna punkt ska den parten omedelbart informera den andra parten skriftligen.

LP och köparen är ömsesidigt förpliktigade att låta sig kallas till en domstol eller skiljedomstol som hanterar sådana ersättningsanspråk som riktas mot parterna på grund av skador som påstås ha orsakats av produkten. Ansvarsfördelningen mellan LP och köparen ska emellertid avgöras i enlighet med punkt 17.

Begränsningen av LPs ansvar i denna punkts första stycke tillämpas inte om LP har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

11. Avbeställning

Köparens rätt att annullera beställningar som ännu inte har levererats förutsätter att köparen ersätter LP för alla redan uppkomna kostnader i samband med beställningen, inklusive men inte begränsat till kostnader för orderhantering, material, löner m.m.

12. Returer

a) Standardiserade produkter:

Produktreturer, inklusive hämtning/leverans ska ske enligt överenskommelse med LP. Följande uppgifter ska lämnas till LP; ursprungligt ordernummer, följesedelnummer och fakturanummer.

Produkter kan returneras inom 30 dagar från leveransdatum och en returavgift på lägst 30 % beräknas för att täcka LPs hantering av de returnerade produkterna.

LP skapar returordern och skickar en returbekräftelse som ska bifogas de returnerade varorna.

Returer och kreditering är villkorade av att produkterna har köpts från LP och förvaras i originalförpackning. Produkter som är skadade eller i bruten förpackning krediteras inte såvida det inte är möjligt att förbereda produkterna för återförsäljning med exempelvis ny förpackning, tekniska tester eller liknande. Kostnaderna dras av vid kreditering av produkten.

b) Icke-standardiserade produkter:

Produkter som inte är standardiserade produkter enligt definitionen ovan under punkt 8 kan inte returneras.

c) Reservdelar:

Reservdelar kan inte returneras.

13. Force majeure

Var och en av parterna har rätt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser enligt avtalet i den utsträckning fullgörandet hindras eller är oskäligt betungande på grund av force majeure, vilket förstås som en eller flera av följande händelser:

Arbetskonflikter inklusive lokala konflikter, såväl lagliga som olagliga, strejker, brand, krig, omfattande militär mobilisering, uppror, rekvisition, beslag, embargo, begränsningar av bränsleanvändningen, valuta- och exportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, extrema naturfenomen, terrordåd eller andra händelser som parterna inte har någon kontroll över, samt fel eller förseningar av leveranser från underleverantörer som orsakas av sådana händelser.

Den part som åberopar force majeure ska informera den andra parten skriftligen.

Oaktat vad som anges i dessa villkor har var och en av parterna rätt att häva avtalet genom att skriftligen meddela den andra parten, under förutsättning att fullgörandet av avtalet avbrutits i enlighet med denna punkt 13 i mer än 24 veckor. 

14. Immateriella rättigheter

Etiketter/signatur etc. som har placerats på LPs produkter får inte tas bort eller ändras.

Om köparen får en reklamation från en tredje part som påstår att produkterna bryter mot de immateriella rättigheter som tillhör en tredje part, och om detta inte beror på köparens villkor, ska LP hålla köparen skadeslös enligt svensk lagstiftnings allmänna regler för skadestånd enligt följande villkor:

Köparen underrättar omgående LP och LP tar över köparens rättsliga ställning. LP ansvarar för de rättsliga förfarandena. Köparen har inte rätt att agera i ärendet. Allt försäkringsskydd som köparen får ska krediteras LP och LP ska motta alla tilldelade kostnader etc.

Under förfarandena ska köparen bistå LP på bästa möjliga sätt och bidra till att begränsa förlusterna så mycket som möjligt.

15. Försäljning till icke-auktoriserade köpare

LP-produkterna distribueras genom ett utvalt distributionsnät och produkterna får endast säljas vidare till slutanvändare eller auktoriserade medlemmar i LP:s utvalda distributionsnät.

16. Följdförluster

Om inte annat anges i dessa villkor eller i avtalsvillkoren, ska ingen av parterna hållas ansvarig för driftsförlust, förlust av vinst, minskat bruksvärde, förlust av affärsmöjligheter eller för andra följdförluster eller indirekta förluster.

17. Förbehåll

LP förbehåller sig rätten att ändra konstruktioner, dimensioner och beteckningar utan föregående meddelande. LP reserverar sig för eventuella sättnings- och tryckfel. Nettoprislistan gäller ej för enskilda konsumenter. Utöver ovan angivna villkor gäller mellan parterna träffat avtal och däri intagna villkor samt ALEM 09. Om motstridiga uppgifter finns i parternas avtal, ovannämnda villkor och ALEM 09, skall villkoren i avtalet äga företräde före ovan angivna villkor och ALEM 09. Ovan angivna villkor äger företräde före motstridiga uppgifter i ALEM 09.

18. Val av lag och jurisdiktionsort

Eventuella tvister som kan uppstå ur eller i samband med avtalet/villkoren, inklusive tvister om eller giltigheten av avtalet/villkoren, ska enligt LPs val avgöras genom skiljedom eller av Stockholms tingsrätt.

Om tvisten ska avgöras genom skiljedom ska detta ske i enlighet med bestämmelserna om skiljedom som antagits av det svenska skiljedomsinstitutet och som är i kraft vid den tidpunkt då sådant förfarande har inletts.

Om inte annat följer av avtalen/villkoren gäller svensk lag.

1. januar 2017

Belysningsinspiration

Prenumerera på Louis Poulsens nyhetsbrev så är du bland de första som får veta allt om våra spännande produktnyheter, projekt och inspirerande användningsområden över hela världen.

Vill du avbryta prenumerationen?

Tack för att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi ser fram emot att inspirera dig med våra produkter – som är designade för att forma ljus.

Du kommer att få ditt första nyhetsbrev inom kort.

Om du längtar efter inspiration redan nu kan du utforska vårt Instagramkonto.

 

Følg Louis Poulsen på instagram