Louis Poulsen A/S

Garanti

Garanti

I enlighet med nedan angivna villkor utger Louis Poulsen A/S en garanti till slutanvändaren för produkter märkta ”Louis Poulsen” som är beställda tidigast den 1 oktober 2017 från Louis Poulsen A/S.

Med slutanvändare åsyftas i denna garanti en juridisk person som köpt produkten för eget bruk. Eget bruk utesluter produkter som inköpts i syfte att vidareförsäljas eller produkter som inköpts som en del av verksamhet.

Omfattning av garantin

Louis Poulsen A/S garanterar att produkten är fri från operativa och kosmetiska fel som grundar sig i felaktiga material, konstruktionsfel eller tillverkningsfel. Garantin gäller i fem år från det att slutavändaren köpt produkten från Louis Poulsen A/S (”Garantiperioden”).

Garantin omfattar endast fel som funnits vid produktionstillfället och felen bedöms med beaktande av de standarder, den praxis och den tekniska kunskap som funnits tillgänglig vid produktionstillfället.

Denna garanti omfattar alla typer av belysningsarmaturer som sålts i de länder där Louis Poulsen A/S har ett dotterbolag eller en filial med personal anställd av Louis Poulsen A/S.

Garantin omfattar dock inte:

1)      delar som byts ut på grund av slitage, inklusive utbytbara ljuskällor, startknappar, batterier etc.,

2)      missfärgning, färgförändring och färgförlust orsakad av omständigheter som har en materialförändrande eller nedbrytande effekt, särskilt solljus, regn, påverkningar med saltinnehåll och liknande,

3)      mindre kosmetiska defekter där felet inte märkbart påverkar produktens utseende när produkten används på avsett sätt,

4)      oundviklig och/eller normal försämring av produktens prestanda och utseende (exempelvis där plastdelar missfärgas eller blir bräckliga som en del av den naturliga åldrandeprocessen) och även vanliga avvikelser när det gäller prestanda,

5)      fel och brister som orsakas av bristande efterlevnad av gränsvärdena för temperatur och spänning,

6)      mekanisk påverkan eller påfrestning som inte överensstämmer med produktens beskrivning och avsedda användning,

7)      naturligt förekommande variationer i de material som används,

8)      fel och brister på elektroniska enheter som ligger inom den normalt godtagbara felfrekvensen (0,2 % per 1 000 timmars drift), såvida inte en annan felfrekvens finns med i produktspecifikationen,

9)      ljusminskning på LED-moduler/LED-produkter på upp till 0,4 % per 1 000 belysningstimmar, såvida inte mindre ljusminskningsvärden finns med i produktspecifikationen eller

10)   färgförändring på ljuset från en LED-produkt. På grund av den tekniska utvecklingen och den normala minskningen av ljusstyrka när du använder LED-produkter, kan efterföljande leveranser av LED-moduler/LED-produkter ha ett ljusutsläpp som avviker från den ursprungliga LED-modulen/LED-produkten.

Garantin anses förverkad om slutanvändaren eller tredje part har gjort förändringar eller försökt reparera produkten utan ett föregående skriftligt godkännande från Louis Poulsen A/S.

Slutavändaren är skyldig att dokumentera de eventuella fel som omfattas av garantin. Slutanvändaren är även skyldig att visa att dessa fel och skador inte är direkt eller indirekt orsakats av;

1) felaktig uppackning av produkten, 

2) bristande eller otillräckligt underhåll, 

3) transport,

4) felaktig installation eller montering i strid mot eventuell befintlig monteringsanvisning eller installation eller montering som inte utförts fackmannamässigt och i strid mot praxis,

5) felaktig förvaring eller annan felaktig hantering av produkten,

6) produktmodifikationer eller

7) andra fel eller skador som inte orsakats av felaktigt material, konstruktionsfel eller till-verkningsfel.

Garantin är endast giltig om köpesumman för produkten erlagts enligt överenskommelse.

Reklamation

För att omfattas av garantin ska slutanvändaren lämna in en skriftlig reklamation senast två månader efter det att slutavändaren upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Reklamationen ska skickas till Louis Poulsen A/S eller till den auktoriserade återförsäljare som sålt varan. Tillsammans med den skriftliga reklamationen ska bevis för att produkten köpts från antingen Louis Poulsen A/S eller auktoriserad Louis Poulsen-återförsäljare bifogas.

Avhjälpande

Louis Poulsen A/S har rätt att avhjälpa fel som omfattas av garantin genom antingen reparation eller omleverans. Det åligger slutavändaren att på begäran från Louis Poulsen A/S lämna in produkten till närmaste auktoriserad Louis Poulsen-återförsäljare för reparation eller omleverans.

Om felet inte kan avhjälpas utan orimliga kostnader på grund av att exempelvis originalprodukten inte längre finns tillgänglig vid tidpunkten för reklamationen, har Louis Poulsen rätt att välja mellan att återbetala köpesumman eller byta ut produkten mot en likvärdig, om än i mindre utsträckning avvikande, produkt.

Louis Poulsen fullgör omleverans genom att leverera den nya produkten till närmaste auktoriserad Louis Poulsen-återförsäljare där slutanvändaren kan hämta produkten.

På grund av den tekniska utvecklingen och den normala minskningen av ljusstyrka när LED-produkter används, kan en ny LED-produkt/LED-modul (som levereras från Louis Poulsen i samband med reparation eller omleverans) ha ett ljusutsläpp som avviker från den ursprungliga LED-modulen/LED-produkten.

Om avhjälpande av felet kan utgöras utan väsentlig olägenhet för slutanvändaren genom byte av reservdelar eller annat material, har Louis Poulsen rätt att hänvisa slutanvändaren till att själv utföra bytet. I sådana fall levererar Louis Poulsen kostnadsfritt de reservdelar och material som behövs för att slutanvändaren ska kunna utföra bytet.

Louis Poulsen A/S täcker inte kostnader för transport/frakt/leverans eller andra kostnader i samband med nedmontering eller återmontering av den felaktiga produkten, montering av den nya produkten eller liknande kostnader i samband med avhjälpande av felet.

Avhjälpande utanför garantin

I de fall felet inte täcks av garantin har slutanvändaren att betala alla kostnader i samband med transporten/frakten av produkten samt teknikerns transport till och från slutanvändaren. Slutanvändaren har även att betala de kostnader som uppkommer för teknikern och dennes kontroll av produkten.

Ansvarsfriskrivning

Louis Poulsen A/S ansvarar inte för eventuella skador som orsakats av naturhändelser (inklusive blixtnedslag), strömförsörjningsförhållanden (inklusive transienter), över- eller underspänning eller felaktiga ripple current-styrsystem.

Louis Poulsen A/S ansvarar inte för fel som orsakats av kompatibilitetsproblem mellan produkten och installationsmiljön, exempelvis styrsystemet eller strömförsörjningen.

Louis Poulsen A/S ansvarar inte för utebliven vinst, rörelseförlust eller andra indirekta förluster eller följdförluster.
Skadestånd eller annan ersättning kan aldrig överstiga den avtalade köpesumman för den felaktiga produkten.

Force majeure

Louis Poulsen A/S ansvarar inte för förlust som orsakats av omständigheter över vilka Louis Poulsen A/S inte har något inflytande, inklusive alla typer av strejk (såväl lagliga som olagliga), lockout, statliga eller andra offentliga order, import- och exportrestriktioner, bristande eller felaktiga leveranser från underleverantörer, terrorism, blockader, politiska oroligheter, skadegörelse, ovanliga naturhändelser etc.

Lagval och jurisdiktion

Eventuella tvister som uppstår på grund av, eller i samband med, denna garanti, inklusive tvister om, eller giltigheten av, garantin ska på val av Louis Poulsen A/S avgöras genom skiljedom eller av Stockholms tingsrätt.

Om tvisten ska avgöras genom skiljedom ska detta ske i enlighet med bestämmelserna om skiljedom som antagits av det svenska skiljedomsinstitutet och som är i kraft vid den tidpunkt då sådant förfarande inletts.

Om annat inte följer av garantin gäller svensk lag.

Belysningsinspiration

Prenumerera på Louis Poulsens nyhetsbrev så är du bland de första som får veta allt om våra spännande produktnyheter, projekt och inspirerande användningsområden över hela världen.

Vill du avbryta prenumerationen?

Tack för att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi ser fram emot att inspirera dig med våra produkter – som är designade för att forma ljus.

Du kommer att få ditt första nyhetsbrev inom kort.

Om du längtar efter inspiration redan nu kan du utforska vårt Instagramkonto.

 

Følg Louis Poulsen på instagram