Louis Poulsen A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale, leverer 

Louis Poulsen A/S

Industrivej Vest 41

6600 Vejen

(heretter kalt LP)

alle leveranser til kjøper på følgende vilkår, uaktet eventuelle motstridende eller avvikende bestemmelser som finnes i kjøpers avgitte ordre eller aksept.

1. Tilbud, ordre og aksept

Alle tilbud fra LP er en oppfordring om å avgi ordre og er dermed ikke bindende for LP, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Et bindende tilbud fra LP bortfaller dersom kjøpers aksept ikke er gitt innen 3 måneder. Alle tilbud gis med forbehold om mellomsalg.

Kjøpers ordrer er bare bindende for LP når LP har sendt skriftlig eller elektronisk ordrebekreftelse til kjøper.

2. LPs ytelse

LPs ytelse fremgår av ordrebekreftelsen og omfatter bare deler, produkter og tjenesters som er spesifisert der. Spesifikasjoner/informasjon fra brosjyrer og annet offentlig materiale er bare bindende for LP dersom disse utgjør en del av avtalen mellom LP og kjøper. 

3. Prisfastsettelse

Fakturering skjer i utgangspunktet ut fra prisen som er angitt i ordrebekreftelsen med tillegg av indirekte avgifter (mva, toll m.m.).

Prisene i ordrebekreftelsen er fastsatt på grunnlag av priser på materialer, arbeidslønn, valutakurser samt toll- og avgiftssatser som gjelder på ordretidspunktet. Ved endringer i ovennevnte prisfaktorer, eller ved ilegging av nye avgifter forbeholder LP seg rett til å foreta regulering av ordrebekreftelsens priser ved fakturering.

Fraktkostnadene beregnes av netto ordreverdi med følgende satser, dog med et minstegebyr på 350,- eks mva:

Sone 1: Østlandet                             3.5%

Sone 2: Sørlandet                             4.0%

Sone 3: Vestlandet                            4.5%

Sone 4: Trøndelag                             4.5%

Sone 5: Nord-Norge                          6.5%

Ved kjøpers endring av ordren eller forsinkelse i leveranser og/eller arbeidsytelser som skal leveres av kjøper eller en tredjepart hyret av kjøper, er LP berettiget til å øke den avtalte prisen med kostnadene som da påløper.

4. Betalingsvilkår

Betalingsfristen er netto 8 dager med mindre annen frist er angitt i ordrebekreftelse/avtalegrunnlag. I tillegg kan LP, dersom LP finner det relevant, kreve forhåndsbetaling eller sikkerhetsstillelse forut for levering.

Dersom kjøper ikke overholder betalingsfristen, er LP berettiget til å beregne renter per påbegynt måned fra forfallsdagen med den rentesatsen som for tiden gjelder for LP samt pålegge kjøper alle inndrivelseskostnader. I tillegg er LP berettiget til, uten tap av sine øvrige misligholdelsesbeføyelser, å annullere avtalen og/eller utsette leveringstidspunktet for så vel den aktuelle leveringen som for etterfølgende leveringer.

Unnlater kjøper å motta/hente produktene til avtalt leveringstidspunkt, skal betaling skje uansett om levering har funnet sted.

5. Eiendomsforbehold

Produktet forblir LPs eiendom inntil betaling er innfridd fullt ut, i den utstrekning et slikt eiendomsforbehold er gyldig i henhold til relevant lovgivning.

Kjøper skal på LPs anmodning bistå LP med å treffe de nødvendige foranstaltninger for å beskytte LPs eiendomsrett til produktet.

Eiendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen i henhold til pkt. 6.

Når produktet er kommet i kjøpers besittelse, skal kjøper holde produktet klart atskilt fra andre produkter og markert som LPs eiendom, inntil eiendomsretten overgår til kjøper i henhold til dette punktet.

6. Levering

Levering skjer EX WORKS jf. INCOTERMs 2010. Levering anses å ha funnet sted når produktene er stilt til rådighet for kjøper klar til lossing på det transportmiddelet kjøper har valgt.

Hvis LP skal arrangere frakt på vegne av kjøper, skjer dette for kjøpers regning og prisen angitt under pkt. 3 ilegges som frakttillegg samt et fraktgebyr.

7. Leveringstid

Levering skjer i henhold til det som er angitt i ordrebekreftelsen. Inneholder ordrebekreftelsen ikke noe tidspunkt for levering, skjer levering snarest mulig.

LP kan i følgende tilfeller kreve det avtalte leveringstidspunkt utsatt:

a)        Ved kjøpers endring av ordren.

b)       Ved forsinkelse av leveranser eller arbeid som kjøper selv utfører eller lar utføre av tredjepart.

c)        Ved force majeure (pkt. 13).

Dersom kjøper etter leveringstidspunktet unnlater å motta eller sørge for forsendelse av leveransen, er LP berettiget til å oppbevare og forsikre leveransen på kjøpers regning.

Dersom kjøper tross oppfordringer ikke har hentet leveransen, er LP, også i tilfeller hvor leveransen er spesielt fremstilt for kjøperen, berettiget til å avhende denne gunstigst mulig for kjøpers regning samt kreve erstatning for et eventuelt tap ved dette.

8. Forsinkelse

a) Standardprodukter:

Dersom leveransen vesentlig forsinkes ut over 21 dager og LP iht. pkt. 7 henholdsvis pkt. 13 ikke er berettiget til å utsette leveringstidspunktet, er kjøper ved skriftlig meddelelse berettiget til å heve avtalen, dersom forsinkelsen medfører vesentlig ulempe for kjøper.

Gjelder forsinkelsen kun en del av leveransen, kan opphevelsen kun skje for denne delen.

Med standardprodukter forstås produkter ekskl. reservedeler som fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste.

b) Ikke-standard produkter

For alle andre produkter inkl. reservedeler gjelder at avtalen kun kan heves dersom forsinkelsen medfører at kjøpers formål med kjøpet vil bli vesentlig uoppfylt.

For så vel pkt. a) og pkt. b) gjelder at dersom forsinkelsen skyldes LPs feil/forsømmelse og kjøper kan bevise at han har lidd et tap som følge av forsinkelsen, er kjøper berettiget til erstatning. Erstatningen kan ikke overstige 20 % av fakturaverdien for den forsinkede leveransen.

Erstatningskrav skal fremsettes skriftlig av kjøper innen 2 uker etter det avtalte leveringstidspunkt. I motsatt fall mister kjøper retten til erstatning.

9. Mangler

Reklamasjon - undersøkelsesplikt

LPs ansvar for mangler opphører 2 år etter at levering har funnet sted. LP yter under visse betingelser 5 års garanti overfor sluttbrukeren på lysarmaturer av merket Louis Poulsen. Garantibetingelsene fremgår av LPs hjemmeside: LINK TIL NETTSTED

Kjøper skal straks etter mottak av produktet foreta en grundig undersøkelse av hvorvidt produktet er beheftet med mangler.

Kjøper skal reklamere straks kjøper har konstatert mangelen eller burde ha konstatert mangelen.

Unntak 

LP er ikke ansvarlig for mangler eller skader som er forårsaket av

1) deler som skal skiftes som følge av slitasje, deriblant utskiftbare lyskilder, tennere, batterier osv.,

2) misfarging, fargeendring og falming som er forårsaket av forhold som har en materialforandrende eller korroderende effekt, deriblant især sollys, regn, saltholdige påvirkninger o.l.,

3) skjønnhetsfeil av bagatellmessig karakter der defekten ikke nevneverdig påvirker produktets utseende ved tiltenkt bruk

4) uunngåelig og/eller forventet aldring av produktets ytelse og utseende (f.eks. hvis plastdeler blir misfarget eller skjøre som ledd i den naturlige aldringsprosessen) samt alminnelige toleranser mht. ytelse,

5) defekter og feil som er forårsaket av manglende overholdelse av grenseverdier for temperatur og spenning,

6) mekanisk påvirkning eller belastning som ikke er i overensstemmelse med produktets beskrivelse og tiltenkte bruk eller

7) naturlig forekommende variasjoner i de anvendte materialene eller

8) feilaktig oppbevaring, installasjon eller montasje, manglende eller utilstrekkelig vedlikehold eller kjøpers feilaktige håndtering av produktet for øvrig, deriblant bearbeiding,

9) feil og defekter på elektroniske enheter som ligger innenfor den normalt anerkjente feilraten (0,2 % per 1000 drifttimer), med mindre annen feilrate er opplyst i produktspesifikasjonen,

10) lysreduksjon på LED-moduler/LED-produkter opptil 0,4 %/1000 brennetimer, med mindre lysreduksjonsverdier over 0,4 %/1000 brennetimer er opplyst i produktspesifikasjonen,

11) fargeskift på lyset fra et LED-produkt. På grunn av den tekniske utviklingen og på grunn av den normale reduksjonen i lysutbytte som følger av bruk LED-produkter, kan etterfølgende leveranser av LED-moduler/LED-produkter ha et lysavgivelse som varierer fra den originale LED-modulen / det originale LED-produktet.

LP er ikke ansvarlig for mangler hvis kjøper eller tredjepart har foretatt endringer i produktet uten LPs forutgående aksept.

LP er ikke ansvarlig for skader forårsaket av naturhendelser (deriblant lynnedslag), strømforsyningsforhold inkl. transienter, over-/ underspenning samt ripple current- styresystemer som er ute av drift, idet slike skader ikke anses for mangler.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for mangler på grunn av forenlighetsproblemer mellom produktet og installasjonsmiljøet f.eks. styresystem og strømforsyning.

Kjøpers misligholdelsesbeføyelser

Dersom kjøper har en berettiget reklamasjon over mangler innenfor reklamasjonsperioden, er LP forpliktet til å foreta levering av et tilsvarende produkt eller utbedre mangelen etter LPs eget valg.

På grunn av den tekniske utviklingen og på grunn av den normale reduksjonen i lysutbytte som følger av LED produkters bruk, kan et nytt LED-produkt/LED-modul (som Louis Poulsen A/S ev. leverer i forbindelse med utbedring eller omlevering) ha en lysavgivelse som er forskjellig fra den originale LED-modulen / det originale LED-produktet.

Dersom manglene ikke kan utbedres uten uforholdsmessige store kostnader, og omlevering ikke er mulig f.eks. dersom originalproduktet ikke lenger er tilgjengelig på reklamasjonstidspunktet, kan LP velge å tilbakebetale kjøpesummen eller bytte ut produktet med et sammenlignbart produkt, selv om dette sammenlignbare produktet i mindre grad kan avvike fra det opprinnelige produktet med hensyn til utseende og funksjon.

LP dekker ikke kostnader til transport/frakt/forsendelse eller kostnader ved avmontering eller gjenmontering av det gamle produktet, montering av nytt produkt eller lignende kostnader forbundet med avhjelping.

Kjøper har ikke rett til å oppheve kjøpet eller kreve forholdsmessig avslag.

Spesielt om mangler ved rådgivning/ prosjektering/dimensjonering

LP er bare ansvarlig for egen rådgivning og prosjektering og materialvalg i den grad avtalegrunnlaget entydig og skriftlig redegjør for dimensjoneringsgrunnlaget.

Beløpsmessig ansvarsbegrensning

LPs ansvar kan i tilfelle av mangler ikke under noen omstendigheter overstige fakturaprisen for det aktuelle produktet.

10. Produktansvar

LP er ikke ansvarlig for tingskade som produktet forårsaker etter leveringen og mens det er i kjøpers besittelse. LP er heller ikke ansvarlig for skade på produkter som er fremstilt av kjøper eller på produkter hvor kjøpers produkter inngår.

Hvis LP tillegges ansvar overfor tredjepart for slik tingskade som beskrives i første avsnitt, skal kjøper forsvare LP og holde ham skadesløs. Hvis tredjepart fremsetter krav om erstatning mot noen av partene for slik skade som omtales i dette punktet, skal denne parten straks underrette den andre parten skriftlig om dette.

LP og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg innkalle til den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av skade som påstås å være forårsaket av produktet. Ansvarsfordelingen mellom LP og kjøper skal imidlertid avgjøres i henhold til pkt. 17.

Begrensningen av LPs ansvar i dette avsnittets første punkt gjelder ikke dersom LP har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

11. Annullering av ordrer

Kjøper kan annullere en ordre på bestilte, men enda ikke leverte produkter, dersom kjøper holder LP skadesløs i alle henseender med hensyn til allerede påløpte utgifter i forbindelse med ordren, deriblant kostnader til ordrehåndtering, materialer, lønn m.m.

12. Returer

a) Standardprodukter:

Retur av varer, deriblant henting /levering skal skje etter avtale med LP. Følgende opplysninger skal meldes til LP: Opprinnelig ordrenummer, følgeseddelnummer og fakturanummer.

Varer kan returneres innen 30 dager fra leveringsdato, og det beregnes et returgebyr til dekning av LPs håndtering av returproduktene på p.t. 25 %

LP oppretter returordre og sender en returordrebekreftelse som vedlegges returvarene

Retur og kreditering er betinget av at varene er kjøpt hos LP og i uskadd stand, i original emballasje. Varer som er skadet eller i brutt emballasje, krediteres ikke med mindre det er mulig å klargjøre varen til gjensalg f.eks. ved ny emballering, teknisk prøving e.l. Kostnader som er medgått til dette, trekkes fra ved kreditering av varen.

b) Ikke-standard produkter

Ikke-standard produkter, som definert ovenfor under pkt. 8, kan ikke returneres.

c) Reservedeler

Reservedeler kan ikke returneres.

13. Force majeure

Hver av partene har rett til å avbryte oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til avtalen, i den utstrekning oppfyllelsen forhindres eller gjøres urimelig byrdefull, som følge av force majeure. Med force majeure forstås en eller flere av følgende hendelser:

Arbeidskonflikter, inkl. lokale konflikter, så vel lovlige som ulovlige, streiker, brann, krig, omfattende militær mobilisering, opprør, rekvisisjon, beslagleggelse, embargo, restriksjoner på bruken av drivkraft, valuta og eksportrestriksjoner, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme naturfenomener, terrorhandlinger eller andre hendelser som partene ikke er herre over, samt mangler ved eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører som skyldes noen av hendelsene nevnt i dette punktet.

Parten som påberoper seg en force majeure-hendelse skal informere den andre parten skriftlig om dette.

Uansett hva som for øvrig følger av disse salgs- og leveringsbetingelsene, har hver av partene rett til å heve avtalen ved skriftlig meddelelse om dette til den andre parten dersom avtalens oppfyllelse avbrytes i henhold til nærværende pkt. 13 i mer enn 24 uker. 

14. Immaterielle rettigheter

Logoer/navnetrekk m.m. som er påført LPs produkter skal ikke fjernes eller endres.

Dersom kjøper blir møtt med krav fra tredjepart med påstand om at varene krenker tredjeparts immaterielle rettigheter, og dette ikke skyldes kjøpers forhold, skal LP holde kjøper skadesløs jf. norsk retts alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, under følgende betingelser:

Kjøper underretter omgående LP, og LP trer i enhver henseende inn i kjøpers rettsstilling. LP har full kontroll med sakens behandling. Kjøper er følgelig ikke berettiget til å agere i saken. Eventuell forsikringsdekning som kjøper oppnår, godskrives LP, som også mottar ev. tilkjente kostnader m.m.

Kjøper skal under saken bistå LP best mulig og medvirke til at tapet begrenses mest mulig.

15. Salg til ikke-autoriserte kjøpere

LP produkter, distribueres via et selektivt distribusjonssystem, eventuelt videresalg av produkter skal kun skje til sluttbrukere eller autoriserte medlemmer i LPs selektive distribusjonssystem.

16. Følgetap

Med mindre annet fremgår av disse salgs- og leveringsbetingelsene eller av avtalegrunnlaget for øvrig, skal ingen av partene overfor den andre parten være ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste, tapt nytteverdi, tap av forretningsmuligheter eller for noen annen følgeskade eller noe indirekte tap.

17. Lovvalg og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen og/eller disse salgs- og leveringsbetingelsene, deriblant tvister vedrørende avtalens/betingelsenes eksistens og gyldighet skal etter LPs valg avgjøres ved voldgift eller ved foreleggelse for ordinære domstoler med verneting i Oslo kommune.

Skal tvisten avgjøres ved voldgift, skjer dette ved at saken føres i Oslo kommune med mindre partene blir enige om noe annet. Saken skal løses i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004, nr. 25 med senere endringer eller fornyelser.

Alle forhold som vedrører Avtalen skal være underlagt norsk rett.

1. januar 2017

Inspirasjon til belysning

Meld deg på Louis Poulsens nyhetsbrev og bli den første som får høre om våre spennende produktnyheter, prosjekter og inspirerende bruksområder over hele verden.

Vil du avslutte abonnementet?

Takk for at du abonnerer på vårt nyhetsbrev for Louis Poulsen.

Vi gleder oss til å inspirere deg med produktene våre – designet for å forme lys.

Du vil snart motta ditt første nyhetsbrev.

Hvis du ikke klarer å vente, ta en titt på Instagramfeeden vår for lysende inspirasjon.

 

Følg Louis Poulsen på instagram