Louis Poulsen A/S

Garanti

Garanti

Louis Poulsen A/S yter overfor sluttbrukeren følgende garanti for produkter som er merket «Louis Poulsen», og som er bestilt hos Louis Poulsen A/S fra og med 1. oktober 2017.

Med sluttbruker menes enhver person, så vel fysisk som juridisk, som har anskaffet produktet til eie og til eget bruk og som ikke har anskaffet produktet i) med sikte på videresalg i næringsøyemed eller ii) med sikte på montering som ledd i sin næring.

Garantiens omfang

I en periode på 5 år (”garantiperioden”) garanterer Louis Poulsen A/S at produktet er fritt for mangler i form av driftsmessige og estetiske defekter når slike mangler skyldes material-, konstruksjons- eller produksjonsfeil. 

Årsaken til mangelen skal ha vært til stede på produksjonstidspunktet, og mangelen skal likeledes vurderes i forhold til de(n) standarder, praksis og tekniske kunnskap som var gjeldende på produksjonstidspunktet.

Garantien omfatter alle lysarmaturer som befinner seg i land hvor Louis Poulsen A/S har et datterselskap eller hvor Louis Poulsen A/S har etablert eget fysisk avdelingskontor med personale ansatt av Louis Poulsen A/S. Garantiperioden regnes fra det tidspunktet hvor produktet er solgt og fakturert som fabrikknytt av Louis Poulsen A/S. 

Garantien omfatter bl.a. ikke 

1)      deler som må byttes som følge av slitasje, deriblant utskiftbare lyskilder, tennere, batterier osv.,

2)      misfarging, fargeendring og falming, som er forårsaket av forhold som har en materialforandrende eller korroderende effekt, deriblant især sollys, regn, saltholdige påvirkninger o.l.,

3)      skjønnhetsfeil av bagatellmessig karakter der defekten ikke i nevneverdig grad påvirker produktets utseende ved tiltenkt bruk

4)      uunngåelig og/eller forventet aldring av produktets ytelse og utseende (f.eks. hvor plastdeler blir misfargede eller skjøre som ledd i den naturlige aldringsprosessen) samt alminnelige toleranser mht. ytelse,

5)      defekter og feil som er forårsaket av manglende overholdelse av grenseverdier for temperatur og spenning,

6)      mekanisk påvirkning eller belastning som ikke er i overensstemmelse med produktets beskrivelse og tiltenkte bruk eller

7)      naturlig forekommende variasjoner i de anvendte materialene,

8)      feil og defekter på elektroniske enheter som ligger innenfor den normalt anerkjente feilraten (0,2 % per 1000 driftstimer), med mindre annen feilrate er opplyst i produktspesifikasjonen,

9)      lysreduksjon på LED-moduler/LED-produkter opptil 1,000 %/1000 brennetimer, med mindre lysreduksjonsverdier over 0,4 %/1000 brennetimer er opplyst i produktspesifikasjonen,

10)   fargeskift i lyset fra et LED-produkt. På grunn av den tekniske utviklingen og på grunn av den normale reduksjonen i lysutbytte som følger av bruk LED-produkter, kan etterfølgende leveranser av LED-moduler/LED-produkter ha et lysavgivelse som varierer fra den originale LED-modulen / det originale LED-produktet.

Garantien dekker ikke, dersom sluttbruker eller tredjepart har foretatt endringer i produktet, eller har forsøkt reparasjon av produktet, uten Louis Poulsen A/S´ forutgående skriftlige aksept.

Det er sluttbrukerens ansvar å dokumentere at det foreligger mangler som omfattes av garantien. I den forbindelse er det sluttbrukerens ansvar å dokumentere at feil og skader ikke direkte eller indirekte er forårsaket

1) ved utpakking av produktet, 

2) av manglende eller utilstrekkelig vedlikehold, 

3) under transport,

4) av feilaktig installasjon eller montering i strid med eventuelt gjeldende monteringsveiledning eller i strid med god håndverksmessig skikk og praksis,

5) ved feilaktig oppbevaring eller annen feilaktig håndtering av produktet,

6) av produktmodifikasjoner eller

7) av andre feil eller skader som ikke skyldes fabrikk-, produksjons- eller konstruksjonsfeil.

Garantien kan kun gjøres gjeldende hvis kjøpesummen for produktet er betalt som avtalt.

Reklamasjon

Det er en betingelse for påberopelse av garantien at sluttbrukeren fremsender en skriftlig reklamasjon innenfor garantiperioden og senest 2 måneder etter at sluttbrukeren konstaterte eller burde ha konstatert mangelen. Reklamasjonen skal sendes til Louis Poulsen A/S eller til den autoriserte Louis Poulsen forhandler, som har solgt produktet. Med reklamasjonen skal være vedlagt dokumentasjon i form av faktura e.l. for at produktet er kjøpt enten av Louis Poulsen A/S eller av en forhandler som er autorisert av Louis Poulsen. 

Avhjelping

I tilfelle av mangler under garantien vil Louis Poulsen A/S avhjelpe manglene ved forsvarlig reparasjon eller ved vederlagsfri omlevering etter Louis Poulsen A/S´ eget valg. Sluttbrukeren skal i den forbindelse etter anmodning fra Louis Poulsen A/S innlevere produktet til nærmeste autoriserte Louis Poulsen-forhandler med sikte på iverksettelse av reparasjon eller omlevering.

Dersom manglene ikke kan utbedres uten uforholdsmessige store kostnader, og omlevering ikke er mulig f.eks. dersom originalproduktet ikke lenger er tilgjengelig på reklamasjonstidspunktet, kan Louis Poulsen velge å tilbakebetale kjøpesummen eller bytte ut produktet med et sammenlignbart produkt, selv om dette sammenlignbare produktet i mindre grad kan avvike fra det opprinnelige produktet med hensyn til utseende og funksjon.

Omlevering gjennomføres ved at Louis Poulsen A/S sender det nye produktet til nærmeste autoriserte Louis Poulsen-forhandler, og deretter kan det hentes hos denne av sluttbrukeren.

På grunn av den tekniske utviklingen og på grunn av den normale reduksjonen i lysutbytte som følger av LED produkters bruk, kan et nytt LED-produkt/LED-modul (som Louis Poulsen A/S ev. leverer i forbindelse med utbedring eller omlevering) ha en lysavgivelse som er forskjellig fra den originale LED-modulen / det originale LED-produktet.

Dersom avhjelping kan skje ved utskiftning av reservedeler eller andre materialer, og en slik utskiftning kan skje uten vesentlig ulempe for sluttbrukeren, har Louis Poulsen A/S rett til å henvise sluttbrukeren til selv å utføre utskiftningen. I så fall skal Louis Poulsen A/S kostnadsfritt levere de nødvendige reservedelene eller materialene til bruk for sluttbrukerens utskiftning.

Louis Poulsen A/S dekker ikke kostnader til transport/frakt/forsendelse eller kostnader ved avmontering eller gjenmontering av det gamle produktet, montering av nytt produkt eller lignende kostnader forbundet med avhjelping.

Avhjelping uten garantidekning

Dersom sluttbrukerens krav viser seg ikke å være omfattet av garantien, skal sluttbrukeren betale kostnadene forbundet med transport/forsendelse av produktet og reparatørens transport til og fra sluttbrukeren. Dessuten skal sluttbrukeren betale kostnader og arbeidslønn til reparatør for dennes undersøkelse av produktet.

Ansvarsfraskrivelse

Louis Poulsen er ikke ansvarlig for skader forårsaket av naturhendelser (deriblant lynnedslag), strømforsyningsforhold inkl. transienter, over-/ underspenning samt ripple current- styresystemer som er ute av drift, idet slike skader ikke anses for mangler.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for mangler på grunn av forenlighetsproblemer mellom produktet og installasjonsmiljøet f.eks. styresystem og strømforsyning.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for avansetap, driftstap eller annet indirekte tap eller andre følgetap. Et eventuelt erstatningskrav kan aldri overstige den kjøpesummen sluttbrukeren har betalt for det mangelfulle produktet.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for tap som er forårsaket av forhold som Louis Poulsen A/S ikke har innflytelse over, deriblant enhver form for streik, deriblant lokale streiker (så vel lovlige som ulovlige), lockout, offentlige påbud, import- og eksportrestriksjoner, manglende eller mangelfulle leveranser fra underleverandører, terror, blokader, politiske uroligheter, hærverk, usedvanlige naturhendelser m.v. (force majeure).

Lovvalg og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse denne garanti, skal etter Louis Poulsen A/S´ valg avgjøres ved voldgift eller ved foreleggelse for ordinære domstoler med verneting i Oslo kommune.

Skal tvisten avgjøres ved voldgift, skjer dette ved at saken føres i Oslo kommune med mindre partene blir enige om noe annet. Saken skal løses i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004, nr. 25 med senere endringer eller fornyelser.

Alle forhold som vedrører Garantien er underlagt norsk rett.

Inspirasjon til belysning

Meld deg på Louis Poulsens nyhetsbrev og bli den første som får høre om våre spennende produktnyheter, prosjekter og inspirerende bruksområder over hele verden.

Vil du avslutte abonnementet?

Takk for at du abonnerer på vårt nyhetsbrev for Louis Poulsen.

Vi gleder oss til å inspirere deg med produktene våre – designet for å forme lys.

Du vil snart motta ditt første nyhetsbrev.

Hvis du ikke klarer å vente, ta en titt på Instagramfeeden vår for lysende inspirasjon.

 

Følg Louis Poulsen på instagram