Louis Poulsen A/S

Terms & conditions

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1 Alle zaken worden gefactureerd volgens de voorwaarden en prijzen geldend op het moment van totstandkoming van de koopovereenkomst. Wij behouden ons echter het recht voor om wijzigingen in de prijzen waartegen wij zaken van derden betrekken alsmede door valutawijzigingen verhoogde kostprijzen, door te berekenen aan onze afnemers.

2.2 De door Louis Poulsen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voorzover niets anders is aangegeven.

2.3 De prijzen gelden inclusief standaardverpakking per eenheid af fabriek.

2.4 Vrachtkosten voor onze producten, met uitzondering van masten, bedragen

4% van de netto waarde, met een minimum van € 40,00. Leveringen

zijn franco vanaf € 1.600,00 netto.

De prijzen voor masten zijn vanaf fabriek geldig.

De vrachtkosten zijn:

85€/St. Bij levering van 1 Stuk

55€/St. Bij levering van 2-3 Stuk

33€/St. Bij levering van 4-7 Stuk

20€/St. Bij levering van 8-15 Stuk

> 15 Stuk op aanvraag

2.5 Voor orders die op diverse adressen moeten worden geleverd wordt een kostenvergoeding van € 12,50 in rekening gebracht.

2.6 Indien verzending c.q. bezorging plaats dient te vinden aan een adres buiten Nederland worden de hiermee daadwerkelijk gepaard gaande kosten doorberekend.

ARTIKEL 3: OFFERTES

3.1 Alle bestellingen zijn voor ons bindend, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

3.2 De in onze aanbiedingen, drukwerken, en facturen aangegeven maten, gewichten en technische gegevens gelden slechts hij benadering, tenzij uitdrukkelijk door ons schriftelijk gegarandeerd.

ARTIKEL 4: LEVERINGEN

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Louis Poulsen derhalve schriftelijk ingebreke te worden gesteld.

4.2 Levering van gekochte zaken geschiedt, tenzij anders overeengekomen, door middel van afgifte van die zaken op het op de opdrachtbevestiging vermelde adres. De koper is verplicht de zaken bij aanbieding in ontvangst te nemen. Indien de zaken niet in ontvangst worden genomen is Louis Poulsen gerechtigd de aangeboden zaken op te slaan c.q. te doen opslaan op kosten van koper alsmede de zaken te factureren en volledige betaling daarvan te vorderen, onverminderd haar recht afname te vorderen alsmede alle overige door de wet aan haar toegekende rechten en bevoegdheden geldend te maken. De betreffende zaken komen vanaf het moment van aanbieding voor risico van koper.

4.3 Het in lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de bestelde zaken niet bij koper zouden worden bezorgd, maar door koper zelf zouden worden afgehaald bij Louis Poulsen De betreffende zaken komen alsdan vanaf de achtste dag na dagtekening van het bericht aan koper dat de door hem bestelde zaken voor hem gereed staan voor risico van koper.

ARTIKEL 5: SPECIALE UITVOERINGEN

5.1 Onder speciale uitvoeringen wordt verstaan de aanpassing van de constructie van bestaande armaturen en het vervaardigen van speciale modellen op basis van ontwerpen van de klant.

5.2 Louis Poulsen staat niet in voor de geschiktheid van een dergelijk product voor het door de klant beoogde doel, tenzij dit doel vóór het sluiten van de overeenkomst aan Louis Poulsen is kenbaar gemaakt. In het laatste geval is Louis Poulsen slechts aansprakelijk indien ingeval van gebleken ongeschiktheid haar opzet of grove schuld kan worden verweten terzake van het feit dat zij de klant niet op deze ongeschiktheid heeft geattendeerd.

5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 1, betreffen de door ons vermelde prijzen in offertes betreffende speciale uitvoeringen steeds richtprijzen. De klant is gehouden de uiteindelijk door ons vastgestelde prijs te voldoen met dien verstande dat deze uiteindelijke prijs behoudens in het geval na het uitbrengen van de offerte in overleg met de klant wijzigingen in de uitvoering zijn aangebracht, niet meer dan 1/3 boven de in de offerte opgegeven richtprijs zal liggen.

5.4 Bij speciale uitvoeringen met een waarde van meer dan € 2.500,- netto dan wel bij een verwachte levertijd van 3 maanden of meer dient betaling als volgt te geschieden: 1/3 van de koopprijs c.q. opgegeven richtprijs bij aanvaarding van de opdracht; 1/3 van de koopprijs bij aflevering: het restant van de koopprijs binnen 30 dagen na de factuurdatum.

5.5 Voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken, zijn de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden bij opdrachten betreffende speciale uitvoeringen van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6: RECLAMATIES

6.1 Bezwaren tegen de inhoud van een verkoopbevestiging, factuur, afleveringsbon of ander schriftelijk stuk dienen binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Louis Poulsen kenbaar te worden gemaakt. Reclames terzake van de hoeveelheid en/of kwaliteit van de afgeleverde zaken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Louis Poulsen kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voormelde klachttermijn vervalt het recht tot reclameren.

6.2 Geringe afwijkingen in kleur of uitvoering alsmede geringe materiaalfouten vormen nimmer grond voor een klacht.

ARTIKEL 7: RETOURZENDINGEN

7.1 Retourzendingen vinden plaats voor rekening en risico van koper.

7.2 Behoudens vanwege reclames op grond van het niet voldoen van de afgeleverde zaken aan het overeengekomene, is retourzending alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van Louis Poulsen Toestemming tot retournering wordt slechts verleend onder voorwaarde dat het artikel onbeschadigd en in de originele verpakking wordt teruggegeven.

7.3 Behoudens op basis van reclames als vermeld in artikel 6 worden beschadigde artikelen nimmer teruggenomen.

7.4 Ter dekking van de met retourzendingen gepaard gaande administratie- en overige verwerkingskosten wordt aan de afnemer 30% van het bruto factuurbedrag in rekening gebracht.

7.5 Retourzending van speciale uitvoeringen is niet mogelijk.

ARTIKEL 8: GARANTIE

8.1 De garantieperiode bedraagt 5 jaar op elektrisch functioneren indien ontstaan door fabricage fouten.

8.2 De garantieperiode bedraagt 5 jaar op mechanisch functioneren.

8.3 De garantieperiode bedraagt 5 jaar op materiaaloppervlakte defecten (wanneer niet veroorzaakt door externe factoren).

8.4 De garantieperiode bedraagt 5 jaar op verkleuring ontstaan door fabricage fouten (uitgezonderd verkleuringen ontstaan door UV-straling).

8.5 Bovenstaande geldt alleen indien de armaturen geïnstalleerd zijn door een erkend installateur volgens onze bijgesloten instructies.

8.6 De garantieperiode bedraagt 1 jaar op elektronische voorschakelapparatuur. De garantie dekt de kosten voor vervan-gende voorschakelapparatuur, geen arbeid of gevolg schade.

8.7 De garantieperiode bedraagt 5 dagen op zichtbare materiaal fouten en schade ontstaan door foutieve verpakking.

ARTIKEL 9: BETALING

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen geldt een korting van 0,75%. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd 1,5% rente per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

9.2 Indien het aan een klant verleende krediet naar ons oordeel te hoog wordt, kan volledige betaling van die nog openstaande facturen worden verlangd, alvorens nieuwe opdrachten worden uitgevoerd.

9.3 Alle door Louis Poulsen na overschrijding van enige betalingstermijn gemaakte - gerechtelijke en buitengerechte lijke – incassokosten zijn voor rekening van koper. De incassokosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde betalingstermijn, met dien verstande dat het Louis Poulsen vrij staat van koper de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.

9.4 Bij opdrachten boven de €10.000,- ex. BTW, geldt betaling van 40% bij opdracht, 40% bij aflevering en 20% binnen 30 dagen na aflevering.

ARTIKEL 10: MODELLEN

10.1 Al onze modellen en ontwerpen of de details hiervan blijven te allen tijde onze eigendom.

ARTIKEL 11: MONSTERS

11.1 Door Louis Poulsen afgegeven monsters blijven eigendom van Louis Poulsen en dienen binnen 1 maand na afgifte franco aan Louis Poulsen te worden geretourneerd. Retourzendingen vinden plaats voor risico van de klant/verzender.

11.2 Voor zover monsters zijn gefactureerd, worden deze door Louis Poulsen alleen gecrediteerd nadat zij hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De monsters dienen dan binnen 2 maanden na afgifte ongeschonden inclusief originele verpakking aan Louis Poulsen te zijn geretourneerd.

ARTIKEL 12: ANNULERING

12.1 Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door koper is koper een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de omvang van de geplaatste order, onverminderd het recht van Louis Poulsen op een hogere vergoeding indien haar werkelijke schade hoger is. Annulering door koper binnen 3 werkdagen is kosteloos.

12.2 Annulering van speciale uitvoeringen is niet meer mogelijk na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht heeft Louis Poulsen het recht de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring te ontbinden.

13.2 Van overmacht aan de zijde van Louis Poulsen is ondermeer sprake indien zij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar hieruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen tengevolge van beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, staking, inbeslagneming der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaat, hulpstoffen en/of energie alsmede geheel of gedeeltelijk ingebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koper Louis Poulsen niet volledig heeft betaald voor de aan hem verkochte zaken en eventueel in verband daarmee ten behoeve van hem verrichte diensten, blijven die zaken eigendom van Louis Poulsen De koper is verplicht deze zaken tot het moment dat de eigendom op hem is overgegaan voor zorgvuldige behandeling van die zaken zorg te dragen en mist het recht ze aan derden af te geven of in onderpand te geven.

ARTIKEL 15: NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het ”Nederlands recht”.

ARTIKEL 16: GESCHILLEN

Alle geschillen welke tussen een afnemer en Louis Poulsen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard of overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, behoudens andersluidende dwingend rechtelijke bepalingen. Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30071728.

Louis Poulsen Holland B.V. • Dorpsstraat 18 • NL-1431 CD Aalsmeer

Verlichtende inspiratie

Meld u aan voor de nieuwsbrieven van Louis Poulsen. Dan weet u zeker dat u altijd als eerste op de hoogte bent van productnieuws, projecten en andere inspirerende evenementen.

Wilt u zich afmelden?

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de nieuwsbrief van Louis Polsen met daarin nieuws en inspiratie.

Onze producten zijn bedoeld om licht vorm te geven.
Binnenkort ontvangt u de eerste nieuwsbrief.

Als u nu meteen inspiratie wilt opdoen, neem dan eens een kijkje op onze Instagram-feed.

 

Følg Louis Poulsen på instagram