Premier Inn Matsuyama — Matsuyama; Ehime Pref., Japan

カテゴリー: Hotel & Leisure

アーキテクト: Masaki Ogawa Photographer: Kazumi Ebihara

Products: キップ ウォール, キップ ボラード