Gakushuin University, Tokyo — Tokyo, Japan

Educational Facilities

Categoria: Educational Facilities

Fotografo: Shinji Aratani

Prodotti: Albertslund Mini Testa-palo