Miami Private — Miami Beach, United States

Residential

Catégorie: Residential

Photographe: Jacob Termansen

Produits: AJ Eklipta, AJ Eklipta, AJ Lampe de Table, Ballerup, Ballerup Mini, PH 3/2 Lampe de Table, PH 4½-3½ Verre Lampe de Table, PH 80, PH Artichoke, Toldbod 155/220 Verre Suspension