Miami Private — Miami Beach, United States

Residential

Category: Residential

Photographer: Jacob Termansen

Products: AJ Eklipta Surface, AJ Eklipta Wall, AJ Table, Ballerup, Ballerup Mini, PH 3/2 Glass Table, PH 4½-3½ Glass Table, PH 80, PH Artichoke, Toldbod 6.1/8.7 Glass Pendant