Louis Poulsen A/S

Garanti

Louis Poulsen A/S yder slutbrugeren følgende garanti for så vidt angår produkter, som er mærket ”Louis Poulsen”, og som er bestilt hos Louis Poulsen A/S fra og med den 1. januar 2017.

Ved slutbruger forstås enhver person, såvel fysisk som juridisk, som har erhvervet produktet til eje og til eget brug og som ikke har erhvervet produktet i) med henblik på videresalg i erhvervsøjemed eller ii) med henblik på montering som led i sit erhverv.

Garantiens omfang

I en periode på 5 år (”Garantiperioden”) garanterer Louis Poulsen A/S, at produktet er fri for mangler i form af driftsdefekter og æstetiske defekter, når sådanne mangler skyldes materiale-, konstruktions- eller produktionsfejl. 

Årsagen til manglen skal have været til stede på produktionstidspunktet, ligesom manglen skal vurderes i forhold til de(n) på produktionstidspunktet gældende standarder, praksis og tekniske viden.

Garantien omfatter alle belysningsarmaturer, som befinder sig i lande hvor Louis Poulsen A/S har et datterselskab eller hvor Louis Poulsen A/S har etableret eget fysisk filialkontor med personale ansat af Louis Poulsen A/S. Garantiperioden regnes fra det tidspunkt hvor produktet som fabriksnyt er solgt og faktureret af Louis Poulsen A/S.

Garantien omfatter bl.a. ikke

1)  dele, der skal udskiftes som følge af slidtage herunder udskiftelige lyskilder, startere, batterier mv.,

2) misfarvning, farveændring og falming, som er forårsaget af forhold som har en materialeforandrende eller korroderende effekt, herunder navnlig sollys, regn, saltholdige påvirkninger o.l.,

3) skønhedsfejl af bagatelagtig karakter, hvor defekten ikke nævneværdigt påvirker produktets udseende ved den påtænkte brug

4) uundgåelig og/eller forventelig ældning af produktets ydeevne og udseende (f.eks. hvor plastdele bliver misfarvede eller skøre som led i den naturlige ældningsproces) samt almindelige tolerancer i ydeevne,

5) defekter og fejl, som er forårsaget af manglende overholdelse af grænseværdier for temperatur og spænding,

6) mekanisk påvirkning eller belastning, der ikke er i overensstemmelse med produktets beskrivelse og påtænkte brug eller

7) naturligt forekommende variationer i de anvendte materialer,

8) fejl og defekter på elektroniske enheder som ligger inden for den normalt anerkendte fejlrate (0,2 % pr. 1.000 drifttimer), med mindre anden fejlrate er oplyst i produktspecifikationen,

9) lysreduktion på LED moduler/LED-produkter op til 0,4 %/1.000 brændetimer, med mindre lysreduktionsværdier større end 0,4 %/1.000 brændetimer er oplyst i produktspecifikationen,

10) farveskift på lyset fra et LED-produkt. På grund af den tekniske udvikling og på grund af den normale reduktion i lysudbytte som følger LED-produkters brug, kan efterfølgende leverancer af LED-moduler/LED-produkter have lysafgivelse, som varierer fra det originale LED-modul/LED-produkt.

Garantien dækker ikke, såfremt slutbruger eller tredjemand har foretaget ændringer i produktet, eller har forsøgt reparation af produktet, uden Louis Poulsen A/S´ forudgående skriftlige accept.

Det påhviler slutbrugeren at dokumentere, at der foreligger mangler omfattet af garantien. I den forbindelse påhviler det slutbrugeren at dokumentere, at fejl og skader ikke direkte eller indirekte er forårsaget

1) ved udpakning af produktet,

2) af manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse,

3) under transport,

4) af fejlagtig installation eller montering i strid med eventuel gældende monteringsvejledning eller i strid med god håndværksmæssig skik og praksis,

5) ved fejlagtig opbevaring eller anden fejlagtig håndtering af produktet,

6) af produktmodifikationer eller

6) af andre fejl eller skader, der ikke skyldes fabriks-, produktions- eller konstruktionsfejl.

Garantien kan alene gøres gældende, hvis købesummen for produktet er betalt som aftalt.

Reklamation

Det er en betingelse for påberåbelse af garantien, at slutbrugeren inden for Garantiperioden fremsender en skriftlig reklamation senest 2 måneder efter at slutbrugeren konstaterede eller burde have konstateret manglen. Reklamationen skal sendes til Louis Poulsen A/S eller til den autoriserede Louis Poulsen forhandler, som har solgt produktet. Med reklamationen skal være vedlagt dokumentation i form af faktura e.l. for at produktet er købt enten af Louis Poulsen A/S eller af en autoriseret Louis Poulsen forhandler.

Afhjælpning

I tilfælde af mangler under garantien, vil Louis Poulsen A/S afhjælpe manglerne ved forsvarlig reparation eller ved vederlagsfri omlevering efter Louis Poulsen A/S´ eget valg. Det påhviler i den henseende slutbrugeren efter anmodning fra Louis Poulsen A/S at indlevere produktet til nærmeste autoriserede Louis Poulsen forhandler med henblik på iværksættelse af reparation eller omlevering.

Såfremt manglerne ikke kan udbedres uden uforholdsmæssige store omkostninger og omlevering ikke er mulig f.eks. hvor originalproduktet ikke længere er tilgængeligt på reklamationstidspunktet, kan Louis Poulsen A/S vælge at tilbagebetale købesummen eller udskifte produktet med et sammenligneligt produkt, selvom dette sammenlignelige produkt i mindre grad måtte afvige fra det oprindelige produkt med hensyn til udseende og funktion.

Omlevering effektueres ved at Louis Poulsen A/S fremsender det nye produkt til nærmeste autoriserede Louis Poulsen forhandler, hvorefter det kan afhentes hos denne af slutbrugeren.

På grund af den tekniske udvikling og på grund af den normale reduktion i lysudbytte som følger af LED produkters brug, kan et nyt LED-produkt/LED-modul (som Louis Poulsen A/S måtte levere i forbindelse med reparation eller omlevering) have en lysafgivelse der er forskellig fra det originale LED-modul/LED-produkt.

Såfremt afhjælpning kan ske ved udskiftning af reservedele eller andre materialer, og en sådan udskiftning kan ske uden væsentlig ulempe for slutbrugeren, er Louis Poulsen A/S berettiget til at henvise slutbrugeren til selv at forestå udskiftningen. I så fald vil Louis Poulsen A/S omkostningsfrit levere de nødvendige reservedele eller materialer til brug for slutbrugerens udskiftning.

Louis Poulsen A/S dækker ikke omkostninger til transport/fragt/forsendelse eller  omkostninger ved afmontering eller genmontering af det gamle produkt, montering af nyt produkt eller lignende omkostninger forbundet med afhjælpning.

Afhjælpning uden garantidækning

Såfremt slutbrugerens krav viser sig ikke at være omfattet af garantien, skal slutbrugeren betale omkostningerne forbundet med produktets transport/forsendelse og reparatørs transport til og fra slutbrugeren. Endvidere skal slutbrugeren betale omkostninger og arbejdsløn til reparatør for dennes undersøgelse af produktet.

Ansvarsfraskrivelse

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for skader forårsaget af naturhændelser (herunder lynnedslag), el-forsyningsforhold inkl. transienter, over-/ underspænding samt ripple current styresystemer, der er ude af normal drift, idet sådanne skader ikke anses for mangler, og disse er således ikke omfattet af garantien.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for mangler på grund af forenelighedsproblemer mellem produktet og installationsmiljøet f.eks. kontrolsystem og strømforsyning.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for avancetab, driftstab eller andet indirekte tab eller andre følgetab. Et eventuelt erstatningskrav kan aldrig overstige den af slutbrugeren betalte købesum for det mangelfulde produkt.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for tab som er forårsaget af forhold, som Louis Poulsen A/S ikke har indflydelse på, herunder enhver form for strejke herunder lokal strejke (såvel lovlige som ulovlige), lockout, offentlige påbud, import- og eksport restriktioner, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, terror, blokader, politiske uroligheder, hærværk, usædvanlige naturbegivenheder  m.v. (force majeure).

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse denne garanti, skal efter Louis Poulsen A/S´s valg afgøres ved Voldgift eller ved forelæggelse for Byretten i København.

Skal tvisten afgøres ved Voldgift sker dette ved det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de til enhver tid gældende af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.

Enhver tvist i anledning af nærværende garanti er undergivet dansk lov.

Inspiration til belysning

Tilmeld dig nyhedsbreve fra Louis Poulsen, og bliv den første, der hører om vores spændende produktnyheder, projekter og inspirerende applikationer rundt om i verden.

Afmeld nyhedsbrev

Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Vi ser frem til at inspirere dig med vores produkter – designet til at forme lys.

Du vil snart modtage dit første nyhedsbrev.

Hvis du ikke kan vente med at blive inspireret, kan du udforske vores feed på Instagram og få mere at vide. 

 

Følg Louis Poulsen på instagram