Louis Poulsen A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Introduktion
Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er Louis Poulsen Lighting A/S’s standard Salgs- og leveringsbetingelser. Disse bruges ved alle handler. Køber accepterer nærværende salgs- og leveringsbetingelser ved afgivelse af ordren. Afvigelser fra og ændringer i indholdet er kun gyldige ved gensidig skriftlig accept.

Indgåede aftaler relaterer sig altid til ”Salgs- & leveringsbetingelser” på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Louis Poulsen Lighting A/S forbeholder sig retten til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser uden forudgående varsel. Louis Poulsen Lighting A/S betegnes herefter som LPL.

 

2. Tilbud, ordre og accept
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for LPL, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Købers ordre samt LPL’s ordrebekræftelse kan afgives skriftligt i brev, fax, email eller via SAP, som alle betragtes som lige gyldige. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Videresalg af LPL belysningsarmaturer til detailhandlere eller internetforretninger må ikke forekomme. Brud på dette vil medføre øjeblikkeligt leveringsstop af vores detailbelysningsarmaturer.

Tilbud fra LPL, der udtrykkeligt er bindende for LPL, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er LPL i hænde inden 3 måneder, medmindre anden udløbsdato er angivet i tilbuddet.

 

3. Louis Poulsen Lightings ydelse
LPL’s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele, varer og ydelser. Information og data fra brochurer og prislister er kun bindende, når de direkte indgår i aftalegrundlaget.

LPL forpligter sig til på de i nærværende betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

 

4. Annullering af ordre
Køber kan annullere en ordre på bestilte, men endnu ikke leverede produkter under forudsætning af, at køber holder LPL skadesløs i alle henseender med hensyn til allerede påløbne udgifter i forbindelse med ordren, herunder omkostninger til materialer, løn etc.

 

5. Tegninger, beskrivelser, varemærke og immaterielle rettigheder
Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver LPL’s ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand, udover hvad der følger af aftalens formål. Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

Mærkater / navnetræk, som er påført LPL’s produkter og emballage må ikke fjernes / ændres. Bestilte og leverede produkter må ikke efterfølgende ændres uden LPL’s forudgående skriftlige godkendelse.

 

6. Pris
Levering og fakturering sker til den aftalte pris. Er der ingen forudgående aftalt pris, vil basisprisen i LPL’s prisliste på leveringsdagen være gældende. Priserne er ekskl. moms og andre afgifter, men tillægges fragtomkostninger jf. punkt 7.

 

7. Fragttillæg
LPL arrangerer fragten for købers regning, medmindre andet er særskilt aftalt.

 

8. Betalingsbetingelser
Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, vil betalingsfristen være 15 dage fra fakturadato.

Betalingen anses først som gennemført, når LPL har modtaget det fulde fakturabeløb.

Køber forudsættes tilsluttet PBS leverandørservice, medmindre andet er særskilt aftalt.

Hvis køber ikke betaler til den anførte betalingsfrist, er LPL berettiget til at pålægge renter fra denne dag. Renten vil være 1,2 % pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdato. LPL må derudover, uden at dette har indflydelse på LPL’s øvrige rettigheder, annullere aftalen og/eller udskyde enhver følgende levering.

Undlader køber, eller dennes repræsentant at modtage materiellet på den aftalte dag, skal betaling desuagtet ske som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

 

9. Leveringstid
Leveringstiden/leveringsdagen er sædvanligvis skrevet i ordrebekræftelsen fra LPL. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. LPL kan ikke drages til ansvar for nogen former for forsinkelser.

I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, kan rettidig levering anses at have fundet sted til og med den sidste dag i den anførte leveringsuge.

LPL kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:


 - Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.

 - Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køber selv udfører eller lader udføre.

- I tilfælde af force majeure, jf. nærværende leveringsbetingelser artikel 19.


I de ovennævnte punkter A og B forbeholder LPL sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos LPL i denne anledning opståede omkostninger.10. Levering, overdragelse af risiko og ejerskab
Levering sker DAP (leveret på sted) og følger i øvrigt INCOTERMS 2010.

Levering anses at have fundet sted, når varen er stillet til rådighed for køber på ankommende transportmiddel på bestemmelsesstedet. Uanset, hvad der måtte være gældende om levering, er det købers ansvar at sikre, at varerne kan afleveres under forsvarlige forhold.

Andre leveringsforhold kan aftales nærmere mellem køber og LPL.

Ejerskabet af produkterne overgår først til køber, når LPL har modtaget fuld betaling af hele købesummen med tillæg af eventuelle påløbne omkostninger fra køber.

 

11. Forsinkelser
Hvis en forsinkelse er forårsaget af force majeure, jf. artikel 19, vil leveringstiden blive forlænget tilsvarende med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering.

Dagbøder
Køber er kun berettiget til dagbøder hvis dette skriftligt er aftalt særskilt på ordretidspunktet og i så fald efter følgende retningslinjer medmindre andet fremgår af den skriftlige aftale:

 - Hvis varen ikke er leveret rettidigt, er køber berettiget til at kræve dagbøder fra det tidspunkt leveringen skulle have fundet sted. Dagbøderne kan udgøre 0,5% per hele forsinkede uge, og kan maksimalt andrage 7,5% af købsprisen jf. artikel 6.

 - Hvis kun en del af leverancen er forsinket kan køber kun kræve dagbøder forholdsmæssigt.

 - Dagbøder kan kun kræves hvis køber skriftligt anmoder herom efter leverancen er gennemført, dog senest 3 måneder efter sidste leverance.


LPL påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser, bortset fra retten til ophævelse i følgende tilfælde:

Standardvarer
Forsinkes leverancen væsentligt, ud over 21 dage, og er LPL ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jf. artikel 9, er køber, ved skriftlig meddelelse til LPL, berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham.

Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet for så vidt angår den pågældende del af materiellet.

Ikke-standard varer
Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af LPL, kan aftalen alene hæves, hvis køber beviser over for LPL, at forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

 

12. Fordringshavermora
Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at modtage eller afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er LPL berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er LPL - også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til efter 30 dage at sælge dette bedst muligt for købers regning.

 

13. Garanti/mangelansvar

Garantiperiodens længde
LPL’s mangelansvar for driftsdefekter og æstetiske defekter gælder i 5 år regnet fra fakturadatoen. Inden for denne periode forpligter LPL sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter LPL’s eget valg, medmindre krav på omlevering følger af ufravigelige retskrav.

I tilfælde hvor de af LPL leverede varer anvendes til professionelt byggeri i Danmark, reguleres LPL’s mangelansvar overfor efterfølgende omsætningsled i overensstemmelse med den af Byggestyrelsen udformede byggeleveranceklausul i AB92 sektion H.

Omkostningsdækning ved garantifejl
LPL’s ovenfor anførte forpligtelse omfatter alene LPL’s egne omkostninger til omlevering, reparation eller udbedring af mangel. Anvendte reservedele, erstatningsprodukter m.m. vil så vidt muligt være identiske med det oprindeligt leverede, men LPL forbeholder sig ret til at levere materiel, der i mindre (forsvarlig) grad afviger fra det oprindelige, hvad angår udseende og funktion.

Eventuelle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel – herunder arbejdsløn og andre omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele – er LPL uvedkommende.

Hvis en opstået mangel, for hvilken der er afhjælpnings- eller omleveringspligt, ønskes udbedret på stedet, ydes assistancen uden beregning for så vidt angår materialer, hvorimod køber debiteres for omkostningerne i forbindelse med transport, arbejdstid, rejsetid og omkostninger.

Såfremt køber selv foretager demontering af defekte dele og montering af nye samt transport af dele til LPL, er udgifterne herved for købers regning og risiko. Fragtomkostninger dækkes af LPL til det oprindelige leveringssted.

Betingelser og begrænsninger i garantidækning
Garantien/mangelansvaret er i alle tilfælde betinget af, at det installerede materiel er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt fagligt korrekt og i egnede omgivelser. Garantien dækker udelukkende skader på produktet, der skyldes materiale-, konstruktions- eller produktionsfejl. Garantien dækker ikke mangler som er opstået ved udpakning, ukorrekt vedligeholdelse, forkert installation, ukorrekt brug – grænseværdier for temperatur og spænding skal overholdes, ligesom produktet ikke må udsættes for mekanisk påvirkning og belastning, der ikke er i overensstemmelse med produktets beskrivelse og påtænkte brug -, forkert reparation fra købers side eller en tredje part, eller ændringer i produktet, som er foretaget uden sælgers skriftlige accept.

Garantien/mangelansvaret dækker ikke sliddele – herunder forkoblinger –, lyskilder, normal slitage og forringelser.

Særligt vedrørende LED produkter: Garantien dækker udelukkende defekter ud over den normalt anerkendte fejlrate (0,2% pr. 1000 brændtimer). For LED moduler er det normalt med en reduktion i lysudbyttet over tid, dog maximalt 0,6%/1000 brændtimer, og reduktion i lysudbytte, der ligger inden for denne tolerance, er derfor ikke dækket af garantien. På grund af den tekniske udvikling og på grund af det normale fald i lysudbytte, der følger af produktets brug, kan efterfølgende leverancer af LED moduler have en lysafgivelse, der er forskellig fra det originale LED modul.

Køber skal kontakte LPL skriftligt senest 30 dage efter en mangel er konstateret med en beskrivelse af manglen og vedlagt en kopi af fakturaen. Efter denne periode kan køber ikke påberåbe sig retten til garantidækning jævnfør disse betingelser.

Herudover påtager LPL sig ikke yderligere ansvar for mangler ved det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.

Transportskader og mangler ved levering
Det påhviler køber ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Transportskader skal straks påføres fragtbrevet ved varemodtagelsen og reklamation skal ske til fragtfører. Alle transporter udføres i henhold til NSAB 2000 og reklamationsog erstatningsregler i henhold til CMR-loven. Uanset denne lovs §1 omfatter det også transporter, der alene sker mellem destinationer i Danmark og der er følgende anmeldelsesfrister for skader og bortkomst:

- Synlige skader: Straks ved modtagelsen

- Ikke synlige skader: Inden 7 hverdage efter modtagelse

- Bortkomst: Straks når den konstateres


Fejl/mangler i rådgivning/projektering/design
LPL er kun ansvarlig for egen rådgivning og materialevalg i det omfang, at aftalegrundlaget entydigt og skriftligt redegør for dimensioneringsgrundlaget.

LPL påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.

 

14. Produktansvar
Vedrørende sælgers produktansvar henvises til reglerne i lov om produktansvar.

LPL er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af LPL eller andre, som LPL har ansvaret for.

Køber skal holde LPL skadesløs i den udstrækning, LPL pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som LPL efter dette punkts a & b ikke er ansvarlig for over for køberen.

LPL er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:

- på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse,

- på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller
løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.


I intet tilfælde er LPL ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab.

De nævnte begrænsninger i LPL’s ansvar gælder ikke, hvis LPL har gjort sig skyld i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

LPL og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det leverede materiel. Det indbyrdes forhold mellem køber og LPL skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til artikel 20.15. Generel ansvarsbegrænsning og begrænsning af følgeomkostninger
Uanset, hvad der foran er anført, og uanset eventuel påvist uagtsomhed, er LPL aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

LPL dækker ikke følgeomkostninger i forbindelse med f.eks. produktionstab, mistet fortjeneste, manglende brugsmulighed, manglende indgåelse for køber af andre samhandelskontrakter.16. Købers forpligtelser
Køber er ved brug, herunder – men ikke begrænset til – videresalg af det leverede, pligtig at bruge/markedsføre dette på forsvarlig vis og i videst mulig omfang træffe foranstaltninger, som kan sikre mod såvel købers egen som LPL’s ifaldelse af produktansvar.

Køber er således eksempelvis pligtig at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber og brug samt forsyne emballage, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler.

I relation til de ovenfor anførte regler om produktansvar overfor tredjemand, skal købers overtrædelse af nærværende bestemmelse betragtes som ansvarspådragende på lige fod med ethvert andet uagtsomt forhold fra købers side.

Anvendelse og brug – herunder videresalg – af det leverede sker alene på købers risiko.

Det er købers pligt at undersøge vareleverancen og kontrollere varerne for mangler og transportskader jf. punkt 13 ”transportskader og mangler ved levering”. Ved synlige skader skal dette noteres på fragtbrevet ved levering.

 

17. Returnering af varer
Returnering af standardvarer skal altid aftales med LPL. Returneringsbetingelserne afhænger af standardvarens logistiske kategorisering hos LPL, som er A-varer, B-varer og C-varer.

Ikke-standardvarer og reservedele
Custom Design, kundespecificerede varianter, C-varer og reservedele kan ikke returneres.

Standardvarer
En forudsætning for returnering af varer er, at disse er indkøbt hos LPL og i øvrigt er i ubeskadiget stand samt i original, ubrudt emballage. Afhentning af eller levering af returvarerne til LPL finder sted efter nærmere aftale med LPL.

Efter returnering er aftalt vil LPL oprette en returordre og sende en returordrebekræftelse, som skal sendes sammen med returvarerne. For at oprette en returordre, skal LPL bruge det oprindelige ordrenummer, følgeseddelnummer, fakturanummer m.m., som fulgte af den oprindelige indkøbsordre.

Varer, der er beskadiget eller i brudt emballage, krediteres ikke, medmindre det er muligt at klargøre varen til gensalg f.eks. ved nyemballering, teknisk afprøvning og lignende. Omkostningerne hertil fratrækkes ved kreditering.

A-varer
A-varer kan returneres inden 60 dage fra leveringsdato. Ved returnering påregnes et returneringsfradrag på 10 % af den fakturerede pris + fragtomkostninger.

B-varer
B-varer kan returneres inden 60 dage fra leveringsdato. Ved returnering påregnes et returneringsfradrag på 25 % af den fakturerede pris + fragtomkostninger.

 

18. Prøvearmaturer
Prøvearmaturer kan efter nærmere aftale udlånes til demonstration eller prøveophængning. Disse prøver debiteres køber, og ved returnering i fejlfri stand, i originalemballage og inden for den aftalte prøvetid krediteres køber det fakturerede beløb.

Såfremt prøverne ikke er fejlfri, dvs. at de lider af skader, udover hvad der normalt forventes at indtræffe ved prøveleveringer, kan køber debiteres for reparation.


19. Force majeure
LPL er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, som f.eks. krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, brand, strejke, lockout, eksportog/ eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, almindelig vareknaphed, restriktioner på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for LPL’s kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte.

Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 50 dage, skal såvel LPL som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

 

20. Lovvalg og værneting
Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder - men ikke begrænset til - tvister om fortolkningen af nærværende leveringsbetingelser, eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med LPL’s tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra LPL til køber, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. LPL bestemmer efter eget valg, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved forelæggelse for Sø- og Handelsretten i København.

I tilfælde, hvor LPL vælger, at tvisten skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Sø- og Handelsretten. Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

 

21. Immaterialretlige krænkelser
Hvis der over for køber af tredjemand rejses krav i anledning af, at leverede varer krænker patent, copyright, design, varemærke eller anden immateriel rettighed, skal LPL holde køber skadesløs for dennes tab, skader og øvrige omkostninger under følgende betingelser:

Køber skal omgående underrette LPL, så snart et sådant krav rejses. LPL indtræder herefter i enhver henseende i købers retsstilling over for den, der har rejst kravet, og LPL har det fulde herredømme over sagens behandling, hvad enten dette sker retsligt eller under forligsforhandlinger. Køber er således ikke berettiget til at agere i sagen, medmindre dette sker efter aftale med LPL. Eventuel forsikringsdækning, som køber kan opnå, godskrives LPL, som tillige oppebærer eventuelle opnåede sagsomkostninger eller andre fordele, som ellers ville være tilfaldet køber. Køber skal under en sådan sag bistå LPL bedst muligt og medvirke til, at tabet begrænses mest muligt.

LPL’s foran nævnte forpligtelse til at holde køber skadesløs gælder ikke i tilfælde, hvor tredjemands krav er opstået på grundlag af brugen af tegninger, design eller specifikationer, som er leveret af køber.

Eventuelle immaterialretlige krænkelser som følge af købers anvendelse af materiellet er LPL uvedkommende.

 

22. Købers insolvens, forventet misligholdelse
Hvis køber, dvs. en person eller en juridisk enhed:

 - laver en frivillig aftale med kreditorer, går fallit, træder i betalingsstandsning med andet formål end rekonstruktion
eller,
 -
ophører med at drive forretning eller truer med dette, eller
 -
hvis LPL med rimelig formodning antager, at en af de ovenstående hændelser med stor sandsynlighed vil indtræffe og tager dialogen med køber herom

kan LPL uden forudgående varsel annullere indgåede kontrakter med køber og suspendere efterfølgende kontraktlige leverancer uden yderligere ansvar overfor køber. Hvis varerne er leveret uden betaling til LPL, kan LPL forlange omgående betaling uden at respektere mulige tidligere indgåede aftaler.

 

23. Elektroniske data og programmel, software
LPL stiller vederlagsfrit sine produktdata til rådighed via vores hjemmesider på Internettet.

LPL virustester sine elektroniske data og software, der udsendes til kunden, men kunden er selv ansvarlig for også at virusteste sine modtagne data og software.

 

LPL kan ikke drages til ansvar for mulige tab eller følgeskader af nogen art, som kunden eller tredjemand måtte pådrage sig ved:

 - benyttelse af data og software modtaget i elektronisk form fra LPL.

 - manglende mulighed for at benytte LPL’s hjemmesider på Internettet på grund af driftsforhold hos LPL, kunden eller tredjemand.

Kunden er selv ansvarlig for at hjemtage og opdatere aktuelle data og software, som vederlagsfrit stilles til rådighed af LPL på vores hjemmesider.

LPL er kun ansvarlig for mangler ved leveret programmel eller software, såfremt mangelen godtgøres at skyldes et af LPL udvist, groft uagtsomt forhold. Ansvaret er begrænset til omlevering af sådant programmel/software.

 

24. Adskillelse
Hvis kompetente myndigheder bedømmer, at en eller flere afsnit af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil det ikke påvirke aftalens øvrige punkter.

 

25. Tredjeparter
Hver kontrakt omhandler kun rettigheder og pligter imellem LPL og køber. Ingen tredjepart vil være omfattet af en sådan kontrakt eller nærværende Salgs og Leveringsbetingelser.

 

26. Overdragelse
Køber kan ikke overdrage en ordre, men LPL kan overdrage eller udlicitere alle eller dele af sine rettigheder og forpligtelser.

 

27. Udsættelse / misligholdelse
Enhver udsættelse fra LPL eller misligholdelse af kontrakten fra køber skal betragtes som en enkeltstående hændelse uden sammenhæng med forudgående / efterfølgende hændelser.

 

28. Samlet aftale
Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser og de dokumenter, der henvises til, udgør det samlede aftalegrundlag imellem LPL og køber, og træder i stedet for alle tidligere aftaler imellem parterne.