Louis Poulsen A/S

Salgs- og leveringsbetingelser BtB

Medmindre der foreligger anden skriftlig Aftale leverer

Louis Poulsen A/S
Industrivej Vest 41
6600 Vejen
(herefter kaldet LP)

alle leverancer til Køber på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af Køber afgivne ordre eller accept.


1. Tilbud, ordre og accept
Alle tilbud fra LP er en opfordring til at afgive ordre og er således ikke bindende for LP, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Et bindende tilbud fra LP bortfalder såfremt Købers accept ikke er kommet frem inden 3 måneder. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Købers ordre/bestillinger er kun bindende for LP, når LP har fremsendt skriftlig eller elektronisk ordrebekræftelse til Køber.


2. LP’s ydelse
LP’s ydelser fremgår af ordrebekræftelsen og omfatter kun de heri specificerede dele, produkter og ydelser. Specifikationer/
informationer fra brochure og andet offentligt materiale er kun bindende for LP såfremt disse udgør en del af Aftalen mellem LP og Køber.


3. Prisfastsættelse
Fakturering sker som udgangspunkt til den i ordrebekræftel-sen angivne pris med tillæg af indirekte afgifter (moms told m.m.).

Ordrebekræftelsens priser er fastsat på grundlag af de på ordrebekræftelsestidspunktet værende priser på materialer, arbejdsløn, valutakurser samt told og afgiftssatser. Ved ændringer i førnævnte prisfaktorer, eller ved påligning af nye afgifter forbeholder LP sig ret til ved fakturering at foretage regulering af ordrebekræftelsens priser.

Ved købers ændring af ordren eller forsinkelse med leverancer og/eller arbejdsydelser som skal leveres af Køber eller en af Køber antaget tredjemand er LP berettiget til at forhøje den aftalte pris med de herved påløbende omkostninger.

Ved ordrer under DKK 1.000 ekskl. afgifter pålægges det til enhver tid gældende ekspeditionsgebyr.


4. Betalingsvilkår
Betalingsfristen er netto 8 dage medmindre anden frist er anført i ordrebekræftelse/aftalegrundlag. Herudover kan LP såfremt LP finder det relevant kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse forud for levering.

Såfremt Køber ikke overholder betalingsfristen er LP berettiget til fra forfaldsdagen at regne at pålægge renter pr. påbegyndt måned med den for LP til enhver tid gældende rentesats samt påligne Køber alle inddrivelsesomkostninger.
Herudover er LP berettiget til, uden tab af sine øvrige misligholdelsesbeføjelser, at annullere aftalen og/eller udskyde leveringstidspunktet for såvel den pågældende levering som for efterfølgende leveringer.

Undlader Køber at modtage/afhente produkterne til aftalt leveringstidspunkt, skal betaling desuagtet ske som om levering
havde fundet sted.


5. Ejendomsforbehold
Produktet forbliver LP’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er
gyldigt i henhold til den relevante lovgivning.

Køber skal på LP’s begæring bistå LP med at træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte LP’s ejendomsret til
Produktet.

Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen i henhold til pkt. 6.

Når produktet er kommet i Købers besiddelse, skal Køber holde Produktet klart adskilt fra andre produkter og markeret som værende LP’s ejendom, indtil ejendomsretten overgår til Køber i henhold til dette punkt.


6. Levering
Levering sker EX WORKS (ab fabrik) jf. i øvrigt INCOTERM’s 2010. Levering anses for at have fundet sted når produkterne
er stillet til rådighed for Køber klar til læsning på det af Køber valgte transportmiddel.

Skal LP på vegne af Køber arrangere fragt sker dette for Købers regning og den under pkt. 3 angivne pris pålignes et
fragttillæg samt et fragtgebyr.


7. Leveringstid
Levering sker i henhold til det i Ordrebekræftelsen anførte, indeholder Ordrebekræftelsen intet tidspunkt for levering sker levering snarest muligt.

LP kan i følgende tilfælde kræve det aftalte leveringstids-punkt udskudt:
a) Ved Købers ændring af ordren.
b) Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køber selv udfører eller lader udfører af tred-jemand.
c) Ved Force majeure (Pkt. 13).

Undlader Køber efter leveringstidspunktet er indtruffet at modtage eller sørge for forsendelse af leverancen, er LP berettiget
til at oplagre og forsikre leverancen på Købers regning.

Såfremt Køber trods opfordret hertil ikke har afhentet leverancen, er LP, også i tilfælde hvor leverancen er specielt fremstillet
til Køber, berettiget til at afhænde denne bedst muligt for Købers regning samt kræve erstatning for et eventuelt tab herved.


8. Forsinkelse
a) Standard produkter:
Forsinkes leverancen væsentligt ud over 21 dage og er LP iht. pkt. 7 henholdsvis pkt. 13 ikke berettiget til at udskyde
leveringstidspunktet, er Køber ved skriftligt meddelelse herom berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører
væsentlig ulempe for ham.

Gælder forsinkelsen alene en del af leverancen, kan ophævelse alene ske for denne del.

Ved Standard produkter forstås produkter ekskl. reservedele som fremgår af den til enhver tid værende prisliste.

b) Ikke-standard produkter
For alle andre produkter inkl. reservedele gælder at aftalen alene kan hæves såfremt forsinkelsen medfører, at Købers
formål med købet vil blive væsentlig forfejlet.

For såvel pkt. a) og pkt. b) gælder at såfremt forsinkelsen skyldes LP’s fejl/forsømmelser og Køber kan bevise, at han har lidt et tab som følge af forsinkelsen er Køber berettiget til erstatning. Erstatningen kan dog ikke overstige 20 % af fakturaværdien for den forsinkede leverance.

Erstatningskrav skal fremsættes skriftligt af Køber indenfor 2 uger efter det aftalte leveringstidspunkt. Sker dette ikke mister Køber retten til erstatning.


9. Mangler
Reklamation - undersøgelsespligt
LPs ansvar for mangler ophører 2 år efter levering har fundet sted. LP yder under visse betingelser 5 års garanti overfor
slutbrugeren på belysningsarmaturer af mærket Louis Poul-sen. Garantibetingelserne fremgår nederst på denne side.

Køber skal straks efter modtagelsen af produktet foretage en grundig undersøgelse af om produktet er behæftet med
mangler.

Køber skal reklamere straks efter at køber konstaterede manglen eller burde have konstateret manglen.

Undtagelser
LP er ikke ansvarlig for mangler eller skader som er forårsaget af

1) dele, der skal udskiftes som følge af slidtage herunder udskiftelige lyskilder, startere, batterier mv.,
2) misfarvning, farveændring og falmning, som er forårsaget af forhold som har en materialeforandrende eller korroderende effekt, herunder navnlig sollys, regn, saltholdige påvirkninger o.l.,
3) skønhedsfejl af bagatelagtig karakter, hvor defekten ikke nævneværdigt påvirker produktets udseende ved den påtænkte brug
4) uundgåelig og/eller forventelig ældning af produktets ydeevne og udseende (f.eks. hvor plastdele bliver misfarvede eller skøre som led i den naturlige ældningsproces) samt almindelige tolerancer i ydeevne,
5) defekter og fejl, som er forårsaget af manglende overholdelse af grænseværdier for temperatur og spænding,
6) mekanisk påvirkning eller belastning, der ikke er i overensstemmelse med produktets beskrivelse og påtænkte brug,
7) naturligt forekommende variationer i de anvendte materialer eller
8) fejlagtig opbevaring, installation eller montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller købers fejlagtige håndtering af produktet i øvrigt, herunder forarbejdning.
9) fejl og defekter på elektroniske enheder som ligger inden for den normalt anerkendte fejlrate (0,2 % pr. 1.000 drifttimer), med mindre anden fejlrate er oplyst i produktspecifikationen,
10) lysreduktion på LED moduler/LED-produkter op til 0,4 % /1.000 brændetimer, med mindre lysreduktionsværdier større end 0,4 %/1.000 brændetimer er oplyst i produktspecifikationen,
11) farveskift på lyset fra et LED-produkt. På grund af den tekniske udvikling og på grund af den normale reduktion i lysudbytte som følger LED-produkters brug, kan efterfølgende leverancer af LED-moduler/LEDprodukter have lysafgivelse, som varierer fra det originale LED-modul/LED-produkt.

LP er ikke ansvarlig for mangler, hvis køber eller tredjemand har foretaget ændringer i produktet uden LPs forudgående
accept.

LP er ikke ansvarlig for skader forårsaget af naturhændelser (herunder lynnedslag), el-forsyningsforhold inkl. transienter,
over-/ underspænding samt ripple current styresystemer, der er ude af normal drift, idet sådanne skader ikke anses for mangler.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for mangler på grund af forenelighedsproblemer mellem produktet og installationsmiljøet
f.eks. kontrolsystem og strømforsyning.


Købers misligholdelsesbeføjelser
I tilfælde af Købers berettigede reklamation over mangler inden for reklamationsperioden, er LP forpligtet til at foretage
levering af et tilsvarende produkt eller udbedre manglen efter LPs eget valg.

På grund af den tekniske udvikling og på grund af den nor-male reduktion i lysudbytte som følger af LED produkters brug, kan et nyt LED-produkt/LED-modul (som Louis Poulsen A/S måtte levere i forbindelse med udbedring eller omlevering) have en lysafgivelse der er forskellig fra det originale LED-modul/LED-produkt.

Såfremt manglerne ikke kan udbedres uden uforholdsmæs-sige store omkostninger og omlevering ikke er mulig f.eks. hvor originalproduktet ikke længere er tilgængeligt på reklamationstidspunktet, kan LP vælge at tilbagebetale købesummen eller udskifte produktet med et sammenligneligt produkt, selvom dette sammenlignelige produkt i mindre grad måtte afvige fra det oprindelige produkt med hensyn til udseende og funktion.
LP dækker ikke omkostninger til transport/fragt/forsendelse eller omkostninger ved afmontering eller genmontering af det gamle produkt, montering af nyt produkt eller lignende omkostninger forbundet med afhjælpning.
Køber er ikke berettiget til at ophæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag.

Særligt om mangler ved rådgivning/ projektering/ dimensionering
LP er kun ansvarlig for egen rådgivning og projektering og materialevalg i det omfang, at aftalegrundlaget entydigt og
skriftligt redegør for dimensioneringsgrundlaget.

Ansvarsbegrænsning beløbsmæssig.
LPs ansvar kan i tilfælde af mangler under ingen omstændigheder overstige fakturaprisen for det pågældende produkt.


10. Produktansvar
LP er ikke ansvarlig for tingskade, som produktet forårsager efter leveringen og mens det er i Købers besiddelse. LP er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber eller på produkter hvori Købers produkter indgår.

Hvis LP pålægges et ansvar over for tredjemand for sådan tingskade som beskrives i første stykke, skal Køber forsvare LP og holde ham skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning mod nogen af parterne for sådan skade som omtales i dette pkt. skal denne part straks skriftligt underrette den anden part herom.

LP og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig indstævne ved den domstol eller voldgiftsret som handler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade som påstås forårsaget af produktet. Ansvaret mellem LP og Køber skal dog afgøres i henhold til pkt. 17.

Begrænsningen af LP’s ansvar i dette punkts første stykke gælder ikke, såfremt LP har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.


11. Annullering af ordre
Køber kan annullere en ordre på bestilte men endnu ikke leverede produkter, såfremt Køber holder LP skadesløs i alle henseender med hensyn til allerede påløbne udgifter i forbindelse med ordre, herunder men ikke begrænset til omkostninger
til ordrehåndtering, materialer, løn m.m.


12. Returneringer
a) Standard produkter:
Returnering af varer, herunder afhentning /levering skal ske efter aftale med LP. Følgende oplysninger skal meddeles LP: Oprindeligt ordrenummer, følgeseddelnummer, og fakturanummer.

Varer kan returneres inden 30 dage fra leveringsdato og der beregnes et returneringsgebyr til dækning af LP’s håndtering af returprodukterne på pt. 25 %

LP opretter returordre og sender en returordrebekræftelse, som vedlægges returvarerne.

Returnering og kreditering er betinget af at varerne er indkøbt hos LP og i ubeskadiget stand, i original emballage.
Varer som er beskadiget eller i brudt emballage, krediteres ikke medmindre det er muligt at klargøre varen til gensalg
f.eks. ved nyemballering teknisk afprøvning e.l. Omkostninger medgået hertil fratrækkes ved kreditering af varen.

b) Ikke standard varer
Ikke standard produkter, som defineret ovenfor under pkt. 8 kan ikke returneres.

c) Reservedele
Reservedele kan ikke returneres.


13. Force majeure
Hver af parterne har ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, i den udstrækning opfyldelsen
forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld som følge af force majeure, hvorved forstås en eller flere af følgende begivenheder:

Arbejdskonflikter inkl. lokalekonflikter, såvel lovlige som ulovlige, strejker, brand, krig, omfattende militær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, restriktioner på brugen af drivkraft, valuta og eksportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme natur fænomener, terrorhandlinger eller andre begivenheder som parterne ikke er herre over, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte begivenheder.

Den part der påberåber sig en force majeure begivenhed skal skriftligt informere den anden part herom.

Uanset hvad der i øvrigt følger af disse Salgs- og Leveringsbetingelser, har enhver af parterne ret til at hæve Aftalen ved skriftlig meddelelse herom til den anden part såfremt Aftalens opfyldelse afbrydes i henhold til nærværende pkt. 13 i mere end 24 uger.


14. Immaterielle rettigheder
Mærkater/navnetræk m.m. som er påført LP’s produkter må ikke fjernes eller ændres.

Måtte Køber blive mødt med krav fra tredjemand med på-stand om at varerne krænker tredjemands immaterielle rettigheder,
og skyldes dette ikke Købers forhold, skal LP holde Køber skadesløs jf. dansk rets almindelige erstatningsretlige principper under følgende betingelser:

Køber underretter omgående LP og LP indtræder i enhver henseende i Købers retsstilling. LP har den fulde kontrol med sagens behandling. Køber er således ikke berettiget til at agere i sagen. Eventuel forsikringsdækning, som Køber opnår godskrives LP, som tillige oppebærer evt. tilkendte omkostninger m.m.

Køber skal under sagen bistå LP bedst muligt og medvirke til at tabet begrænses mest muligt.


15. Salg til ikke-autoriserede købere
LP produkter, distribueres via et selektivt distributionssy-stem, eventuelt videresalg af produkter må alene ske til slutbrugere
eller autoriserede medlemmer af LP’s selektive distributionssystem.


16. Konsekvenstab
Medmindre andet fremgår af disse Salgs og Leveringsbetingelser eller af aftalegrundlaget i øvrigt, skal ingen af parterne overfor den anden part være ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder eller for nogen anden følgeskade eller noget indirekte tab.


17. Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med Aftalen og/eller disse Salgs og Leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende Aftalens/Betingelsernes eksistens og gyldighed skal efter LP’s valg afgøres ved Voldgift eller ved forelæggelse
for Byretten i København.

Skal tvisten afgøres ved Voldgift sker dette ved det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de til enhver tid gældende af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.

Aftalen/Salgs og Leveringsbetingelserne er undergivet dansk lov.

 

Garantierklæring

Louis Poulsen A/S yder slutbrugeren følgende garanti for så vidt angår produkter, som er mærket ”Louis Poulsen”, og
som er bestilt hos Louis Poulsen A/S fra og med den 1. januar 2017.

Ved slutbruger forstås enhver person, såvel fysisk som juridisk, som har erhvervet produktet til eje og til eget brug og
som ikke har erhvervet produktet i) med henblik på videresalg i erhvervsøjemed eller ii) med henblik på montering som
led i sit erhverv.


Garantiens omfang
I en periode på 5 år (”Garantiperioden”) garanterer Louis Poulsen A/S, at produktet er fri for mangler i form af driftsdefekter
og æstetiske defekter, når sådanne mangler skyldes materiale-, konstruktions- eller produktionsfejl.

Årsagen til manglen skal have været til stede på produktionstidspunktet, ligesom manglen skal vurderes i forhold til
de(n) på produktionstidspunktet gældende standarder, praksis og tekniske viden.

Garantien omfatter alle belysningsarmaturer, som befinder sig i lande hvor Louis Poulsen A/S har et datterselskab eller
hvor Louis Poulsen A/S har etableret eget fysisk filialkontor med personale ansat af Louis Poulsen A/S. Garantiperioden
regnes fra det tidspunkt hvor produktet som fabriksnyt er solgt og faktureret af Louis Poulsen A/S.

Garantien omfatter bl.a. ikke
1) dele, der skal udskiftes som følge af slidtage herunder udskiftelige lyskilder, startere, batterier mv.,
2) misfarvning, farveændring og falming, som er forårsaget af forhold som har en materialeforandrende eller korroderende effekt, herunder navnlig sollys, regn, saltholdige påvirkninger o.l.,
3) skønhedsfejl af bagatelagtig karakter, hvor defekten ikke nævneværdigt påvirker produktets udseende ved den påtænkte brug
4) uundgåelig og/eller forventelig ældning af produktets ydeevne og udseende (f.eks. hvor plastdele bliver misfarvede
eller skøre som led i den naturlige ældningsproces) samt almindelige tolerancer i ydeevne,
5) defekter og fejl, som er forårsaget af manglende overholdelse af grænseværdier for temperatur og spænding,
6) mekanisk påvirkning eller belastning, der ikke er i overensstemmelse med produktets beskrivelse og påtænkte brug
eller
7) naturligt forekommende variationer i de anvendte materialer,
8) fejl og defekter på elektroniske enheder som ligger inden for den normalt anerkendte fejlrate (0,2 % pr. 1.000 drifttimer),
med mindre anden fejlrate er oplyst i produktspecifikationen,
9) lysreduktion på LED moduler/LED-produkter op til 0,4 %/1.000 brændetimer, med mindre lysreduktionsværdier større end 0,4 %/1.000 brændetimer er oplyst i produktspecifikationen,
10) farveskift på lyset fra et LED-produkt. På grund af den tekniske udvikling og på grund af den normale reduktion i lys
udbytte som følger LED-produkters brug, kan efterfølgende leverancer af LED-moduler/LED-produkter have lysafgivelse, som varierer fra det originale LED-modul/LED-produkt.

Garantien dækker ikke, såfremt slutbruger eller tredjemand har foretaget ændringer i produktet, eller har forsøgt reparation
af produktet, uden Louis Poulsen A/S´ forudgående skriftlige accept.

Det påhviler slutbrugeren at dokumentere, at der foreligger mangler omfattet af garantien. I den forbindelse påhviler det
slutbrugeren at dokumentere, at fejl og skader ikke direkte eller indirekte er forårsaget
1) ved udpakning af produktet,
2) af manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse,
3) under transport,
4) af fejlagtig installation eller montering i strid med eventuel gældende monteringsvejledning eller i strid med god håndværksmæssig skik og praksis,
5) ved fejlagtig opbevaring eller anden fejlagtig håndtering af produktet,
6) af produktmodifikationer eller
6) af andre fejl eller skader, der ikke skyldes fabriks-, produktions- eller konstruktionsfejl.

Garantien kan alene gøres gældende, hvis købesummen for produktet er betalt som aftalt.


Reklamation
Det er en betingelse for påberåbelse af garantien, at slutbrugeren inden for Garantiperioden fremsender en skriftlig
reklamation senest 2 måneder efter at slutbrugeren konstaterede eller burde have konstateret manglen. Reklamationen
skal sendes til Louis Poulsen A/S eller til den autoriserede Louis Poulsen forhandler, som har solgt produktet. Med reklamationen skal være vedlagt dokumentation i form af faktura e.l. for at produktet er købt enten af Louis Poulsen A/S
eller af en autoriseret Louis Poulsen forhandler.


Afhjælpning
I tilfælde af mangler under garantien, vil Louis Poulsen A/S afhjælpe manglerne ved forsvarlig reparation eller ved vederlagsfri
omlevering efter Louis Poulsen A/S´ eget valg. Det påhviler i den henseende slutbrugeren efter anmodning fra Louis Poulsen A/S at indlevere produktet til nærmeste autoriserede Louis Poulsen forhandler med henblik på iværksættelse af reparation eller omlevering.

Såfremt manglerne ikke kan udbedres uden uforholdsmæssige store omkostninger og omlevering ikke er mulig f.eks. hvor originalproduktet ikke længere er tilgængeligt på reklamationstidspunktet, kan Louis Poulsen A/S vælge at tilbagebetale
købesummen eller udskifte produktet med et sammenligneligt produkt, selvom dette sammenlignelige produkt i mindre grad måtte afvige fra det oprindelige produkt med hensyn til udseende og funktion.

Omlevering effektueres ved at Louis Poulsen A/S fremsender det nye produkt til nærmeste autoriserede Louis Poulsen
forhandler, hvorefter det kan afhentes hos denne af slutbrugeren.

På grund af den tekniske udvikling og på grund af den normale reduktion i lysudbytte som følger af LED produkters brug, kan et nyt LED-produkt/LED-modul (som Louis Poulsen A/S måtte levere i forbindelse med reparation eller omlevering) have en lysafgivelse der er forskellig fra det originale LED-modul/LED-produkt.

Såfremt afhjælpning kan ske ved udskiftning af reservedele eller andre materialer, og en sådan udskiftning kan ske uden væsentlig ulempe for slutbrugeren, er Louis Poulsen A/S berettiget til at henvise slutbrugeren til selv at forestå udskiftningen. I så fald vil Louis Poulsen A/S omkostningsfrit levere de nødvendige reservedele eller materialer til brug for slutbrugerens udskiftning.

Louis Poulsen A/S dækker ikke omkostninger til transport/fragt/forsendelse eller omkostninger ved afmontering eller genmontering af det gamle produkt, montering af nyt produkt eller lignende omkostninger forbundet med afhjælpning.


Afhjælpning uden garantidækning
Såfremt slutbrugerens krav viser sig ikke at være omfattet af garantien, skal slutbrugeren betale omkostningerne forbundet
med produktets transport/forsendelse og reparatørs transport til og fra slutbrugeren. Endvidere skal slutbrugeren betale omkostninger og arbejdsløn til reparatør for dennes undersøgelse af produktet.


Ansvarsfraskrivelse
Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for skader forårsaget af naturhændelser (herunder lynnedslag), el-forsyningsforhold
inkl. transienter, over-/ underspænding samt ripple current styresystemer, der er ude af normal drift, idet sådanne ska-
der ikke anses for mangler, og disse er således ikke omfattet af garantien.
Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for mangler på grund af forenelighedsproblemer mellem produktet og installationsmiljøet
f.eks. kontrolsystem og strømforsyning.

Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for avancetab, driftstab eller andet indirekte tab eller andre følgetab. Et eventuelt
erstatningskrav kan aldrig overstige den af slutbrugeren betalte købesum for det mangelfulde produkt.
Louis Poulsen A/S er ikke ansvarlig for tab som er forårsaget af forhold, som Louis Poulsen A/S ikke har indflydelse på, herunder enhver form for strejke herunder lokal strejke (såvel lovlige som ulovlige), lockout, offentlige påbud, import- og eksport restriktioner, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, terror, blokader, politiske uroligheder, hærværk, usædvanlige naturbegivenheder m.v. (force majeure).


Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse denne garanti, skal efter Louis Poulsen A/S´s valg afgøres ved Voldgift eller
ved forelæggelse for Byretten i København.

Skal tvisten afgøres ved Voldgift sker dette ved det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de til enhver tid gældende af
Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.
Enhver tvist i anledning af nærværende garanti er undergivet dansk lov.